Pracownik oddelegowany do pracy a pracownik w delegacji - jaka jest różnica?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  Czym różni się pracownik oddelegowany do pracy poza granicami kraju od pracownika w delegacji, gdzie delegacje wystawiane są raz w tygodniu na wszystkie dni robocze?
Odpowiedź: 

Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej delegowanie pracownika za granicę, co do zasady nie powinno się odbywać w formie delegacji (podróży służbowej) Natomiast w praktyce, pracownik delegowany może być lub nie być w delegacji.

1. Pracownik delegowany do pracy poza granicami kraju

Pojęcie pracownika delegowanego występuje w przepisach prawa pracy, w kontekście dyrektywy 96/71 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej polska firma ma prawo wykonywać usługi za granicą. Nie musi w tym celu zatrudniać pracowników miejscowych, może sprowadzić swoich polskich pracowników.

Można, więc wstępnie stwierdzić, że pracownicy, którzy w tym celu, na polecenie pracodawcy, wyjechali za granicę są pracownikami delegowanymi. Powołana dyrektywa zawiera definicję pracownika delegowanego.

W jej rozumieniu pojęcie „pracownik delegowany” oznacza pracownika, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje.

Zgodnie z dyrektywą - muszą być spełnione jeszcze dodatkowe warunki, które decydują o statusie pracownika delegowanego, które sprawią, że państwo UE, również tak go będzie traktowało i firma polska nie będzie miała żadnych kłopotów.

Mianowicie, polska firma musi działać na rynku kraju UE, do którego deleguje pracownika i musi mieć podpisaną umowę o świadczenie usług z firmą zagraniczną, na której rzecz świadczy usługi, a ponadto:

  1. pracownik musi pracować na rzecz i pod kierownictwem polskiej firmy (musi, więc być polski np. kierownik, brygadzista lub pracownik musi podlegać menadżerowi w Polsce),
  2. pracownik ma z założenia pracować jakiś czas (do zakończenia świadczenia usługi, do zakończenia jakiegoś etapu świadczenia usługi) i wrócić do pracy w Polsce,
  3. przez cały okres delegowania musi istnieć stosunek pracy między pracownikiem, a jego polskim pracodawcą.
Możliwe jest też delegowanie pracownika do zagranicznego zakładu pracy lub przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorstw, w której zrzeszona jest polska firma (oddziału, przedstawicielstwa, filii) pod warunkiem, że cały czas będzie trwał stosunek pracy między pracownikiem delegowanym, a jego polskim pracodawcą.

Problem: delegowanie czy delegacja pojawia się w momencie, kiedy okazuje się, że polska firma np. wygrała przetarg, rozpoczyna świadczenie usług w danym kraju UE i musi zorganizować wyjazd swoich pracowników.

2. Delegacja służbowa

Trzeba, bowiem zauważyć, że tzw. delegacja służbowa to potoczne określenie wyjazdu w podróż służbową, która zgodnie z Kodeksem pracy oznacza wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, albo poza stałym miejsce wykonywania pracy.

Nie ma przy tym znaczenia, czy miejsce wykonywania zadania służbowego jest w Polsce, czy za granicą.

Pracownik może, bowiem wyjechać za granicę w celu wykonywania pracy związanej ze świadczeniem usług przez swojego polskiego pracodawcę przy zastosowaniu następujących rozwiązań:
  1. pracodawca może mu wystawić druk delegacji służbowej. W takim przypadku pracownik jest i pracownikiem delegowanym i jednocześnie przebywa w delegacji,
  2. na podstawie porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego, w którym ustalone będzie na czas określony nowe, zagraniczne miejsce pracy pracownika. wtedy pracownik jest delegowany, ale nie jest w delegacji.

Ad.1.

Rozwiązanie pierwsze, jakkolwiek korzystne dla pracownika (w delegacji przysługują mu diety i zwrot kosztów np. noclegów). nie jest najlepsze, w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r. (sygn. II PZP 11/08)). Mianowicie SN uważa, że zadanie służbowe musi być zadaniem odmiennym od tego, które pracownik wykonuje, na co dzień w pracy. Dlatego, jeśli pracownik za granicą miałby robić to samo, co w Polsce - jego wyjazd, jako podróż służbowa mógłby być kwestionowany. A pamiętać należy, że diety i inne należności z tytułu podróży służbowej są wolne od podatku dochodowego, więc ta kwestia może być przedmiotem zainteresowania m.in. organów kontroli skarbowej.

Także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, ze nie powinno się delegować pracownika za granicę w ramach świadczenia usług wysyłając go w podróż służbową, (bo zazwyczaj w okresie delegowania wykonuje te same zadania, co, na co dzień w Polsce, tyle, że robi to za granicą).

Ad.2.

Natomiast drugie rozwiązanie pod tym względem jest bezpieczne.

Jeżeli natomiast pracownik wyjeżdża za granicę w ramach podróży służbowej, ale nie w celu wykonywania pracy związanej ze świadczeniem usług za granicą przez polską firmę - będzie w delegacji, ale nie będzie pracownikiem delegowanym.

Wyjazd niemający charakteru świadczeni usług, to np. wyjazd na targi w celu zapoznania się z ofertą firm danej branży, albo spotkanie mające na celu dopiero ustalenie warunków wzajemnej współpracy.

Podstawa prawna: 

- art. 1 ust 3 i art. 2 dyrektywy 96/71 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. UE L z dnia 21 stycznia 1997 r.), Dz.U.UE.L.97.18.1, Dz.U.UE-sp.05-2-431
- art. 77 5 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn.zm.).

Tekst opublikowany: 

26 stycznia 2010 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel