Praca we Francji

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 6 kwietnia 2011
Pytanie:  Pracodawca oddelegował pracowników do pracy we Francji od 10 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. - pracownicy otrzymali zaświadczenie A-1. Za okres oddelegowania pracodawca ustalił wynagrodzenie w wysokości 3.400 zł brutto, natomiast wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 1.386 zł brutto. Jak wyliczyć wynagrodzenie za miesiąc luty 2011 r. jeżeli pracownik przebywał we Francji od 1 lutego 2011 r. do 3 lutego 2011 r., a od 4 lutego 2011 r. świadczy pracę w Polsce? Czy za okres pobytu za granicą pracownikom przysługują diety z tytułu podróży służbowej? Pracodawca opłaca pobyt pracowników w hotelu, otrzymuje fakturę, którą księguje w księdze podatkowej, jako koszty uzyskania przychodu. Czy koszt zakwaterowania pracownika stanowi przychód pracownika? Czy tym samym stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy, (jako dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika)?
Odpowiedź: 

Skoro w sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia z oddelegowaniem (a nie podróżą służbową), wówczas diety nie są należne (chyba, że inaczej stanowią wewnątrzzakładowe przepisy płacowe), a zapewnienie pracownikowi zakwaterowania jest dla pracodawcy kosztem podatkowym, zaś dla pracownika przychodem opodatkowanym i oskładkowanym. Wyliczenie wynagrodzenia za lutym 2011 r. przedstawiono w dalszej części odpowiedzi.

Oddelegowanie pracownika

Oddelegowanie pracownika na określony czas do pracy za granicę wiąże się nie tylko z koniecznością zmienienia mu w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy, ale także z zastosowaniem zasad naliczania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odmiennych od tych, które obowiązują przy podwładnych zatrudnionych i wykonujących przypisane im obowiązki służbowe na terenie Polski.

Dnia 1 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r., dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz.U. UE L 284/1 z 30 października 2009 r.). W myśl art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 pracownik najemny zatrudniony na obszarze państwa członkowskiego przez przedsiębiorstwo, w którym jest zwykle zatrudniony i przez które został skierowany do wykonywania pracy na obszarze innego państwa członkowskiego, podlega nadal ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, jeżeli są spełnione dwa warunki:

 • przewidywany okres wykonywania tej pracy nie przekracza 24 miesięcy oraz
 • pracownik nie został skierowany w miejsce innej osoby, której okres skierowania upłynął.

Fakt podlegania ubezpieczeniom w Polsce w okresie wykonywania pracy za granicą jest dokumentowany formularzem A1 wypełnianym przez pracodawcę i poświadczonym przez właściwą ze względu na siedzibę pracodawcy terenową jednostkę organizacyjną ZUS.

Lista płac dla oddelegowanych pracowników

Sporządzając listę płac oddelegowanych do pracy za granicą pracowników, podlegających, na mocy uzyskanego z ZUS druku A1, systemowi ubezpieczeń społecznych w Polsce, należy pamiętać, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców stanowi uzyskany przez nich przychód po odliczeniu równowartości diet, przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Co ważne, podstawa ta za cały miesiąc pracy za granicą nie może być niższa od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, czyli w 2011 r. od kwoty 3.359 zł.

Jeśli pracownik w danym miesiącu przebywał na zwolnieniu lekarskim, korzystał z urlopu bezpłatnego, rozpoczął lub zakończył pracę za granicą w trakcie miesiąca, to ww. podstawa powinna być proporcjonalnie pomniejszona.

Ustalona w powyższy sposób kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi też podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (oczywiście po pomniejszeniu jej o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez pracownika).

Zaznaczmy w tym miejscu, że część przychodów osób, mających miejsce zamieszkania w Polsce, które przebywają czasowo za granicą i tam świadczą pracę w ramach oddelegowania, jest również zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ta część wolna od podatku to 30% diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej, określonej dla pracowników sfery budżetowej, za każdy dzień pobytu poza terytorium Rzeczpospolitej, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.

Diety dla oddelegowanych pracowników

Dieta za dobę spędzoną w podróży służbowej we Francji wynosi obecnie 45 euro(załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju).

Pamiętajmy, iż pracodawcy prywatni, którzy oddelegowują swych pracowników do pracy w innym miejscu, mogą samodzielnie ustalać zasady przyznawania i wysokość przysługujących pracownikom z tego tytułu świadczeń (np. w regulaminach wynagradzania lub w indywidualnych umowach o pracę).

Dość często firmy posiłkują się w tej materii rozwiązaniami zawartymi w .

Zgodnie z przepisami przytoczonego zarządzenia pracownikowi, który na skutek czasowego przeniesienia utracił możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego zamieszkania (zakwaterowania), przysługują następujące świadczenia:

 1. zwrot kosztów przejazdu do miejsca czasowego przeniesienia i z powrotem według przepisów o podróżach służbowych,
 2. dodatek za rozłąkę za każdy dzień pobytu w miejscowości czasowego przeniesienia (łącznie z dniami podróży w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem czasowego przeniesienia), z zastrzeżeniem, że dodatek nie przysługuje:
  • za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • za okres pobytu na leczeniu w szpitalu lub w izbie chorych, w czasie którego pracownik otrzymywał bezpłatne wyżywienie,
  • za okres urlopu wypoczynkowego,
  • za dni zwolnień od pracy udzielonych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów oraz za okres niezdolności do pracy wskutek choroby, jeżeli w czasie zwolnienia od pracy lub niezdolności do pracy pracownik nie przebywał w miejscowości czasowego przeniesienia,
 3. zwrot kosztów przejazdu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem najtańszym publicznym środkiem lokomocji w związku z odwiedzeniem rodziny w dniach wolnych od pracy (po każdych zakończonych 14 dniach czasowego przeniesienia),
 4. bezpłatne zakwaterowanie, a w razie niezapewnienia bezpłatnego zakwaterowania, zwrot kosztów zakwaterowania w wysokości stwierdzonej rachunkiem; w przypadku niezapewnienia bezpłatnego zakwaterowania i nieprzedłożenia rachunku ryczałt za nocleg w wysokości 150% dodatku za rozłąkę.
Za czas oddelegowania pracownikowi nie przysługują diety (tak jak to ma miejsce w przypadku podróży służbowych), chyba, że inne postanowienia w tym względzie zawierają akty wewnątrzzakładowe.
Zakwaterowanie pracownika a przychód i koszt podatkowy

Bezpłatne zakwaterowanie w okresie oddelegowania stanowi dla pracownika opodatkowany i oskładkowany przychód, zaś dla pracodawcy jest to koszt podatkowy (jest to wszakże wydatek związany z prowadzoną działalnością).

Wyliczenie wynagrodzenia dla pracownika oddelegowanego

Zanim przejdziemy do zaprezentowania wyliczeń pensji za luty 2011 r. dodajmy, iż przedsiębiorca, w myśl dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, wysyłając pracownika do pracy w innym państwie, musi wziąć pod uwagę minimalne wynagrodzenie obowiązujące w państwie, gdzie praca ma być wykonywana. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek tak ukształtować wynagrodzenie oddelegowanego pracownika, aby przysługująca mu pensja była przynajmniej równa (w przeliczeniu z obcej waluty) minimalnemu wynagrodzeniu państwa docelowego (obliczonemu proporcjonalnie do wymiaru etatu i liczby dni pracy za granicą).

Wynagrodzenie minimalne brutto we Francji od 1 stycznia 2011 roku wynosi 1365 euro (9 euro na godz.).

Uwzględniając dane podane w pytaniu, z których wynika, że pracownikom oddelegowanym za czas pracy we Francji przysługuje miesięcznie 3.400 zł brutto, zaś za okres pracy w Polsce kwota 1.386 zł brutto, wynagrodzenie za luty 2011 r. winno być wyliczone w poniższy sposób:

 1. Ustalamy wysokość wynagrodzenia należnego za czas pracy w Polsce i we Francji:
 • kwota wynagrodzenia brutto przysługująca za czas pracy we Francji w okresie od 1 lutego 2011 r. do 3 lutego 2011 r. (3 dni robocze):
  3.400 zł : 20 dni nominalnych do przepracowania w lutym 2011 r. x 3 dni robocze przypadające na pobyt we Francji w lutym = 510 zł,
 • kwota wynagrodzenia brutto przysługująca za czas pracy w Polsce w okresie od 4 lutego 2011 r. do 28 lutego 2011 r. (17 dni roboczych):
  1.386,00 zł : 20 dni nominalnych do przepracowania w lutym 2011 r. x 17 dni roboczych przypadających na pobyt w Polsce w lutym = 1.178,10 zł.
 1. Ustalamy wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
 • składka na ubezpieczenie emerytalne: 1.688,1
  (510 zł + 1.178,10 zł) x 9,76% = 164.76 zł,
 • składka na ubezpieczenie rentowe:
  (510 zł + 1.178,10 zł) x 1,5% = 25.32 zł,
 • składka na ubezpieczenie chorobowe:
  (510 zł + 1.178,10 zł) x 2,45% = 41.36 zł,
 • łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne:
  164.76 zł + 25.32 zł + 41.36 zł = 231.44 zł.
 1. Obliczamy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • podstawą wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o łączną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne:
  (510 zł + 1.178,10 zł) - 231.44 zł = 1.456,66 zł,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości (9%):
  1.456,66 zł x 9% = 131.10 zł,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku (7,75%):
  1.456,66 zł x 7,75% = 112.89 zł.
 1. Ustalamy dochód pracownika.
Najpierw musimy wyliczyć tu kwotę przychodu za okres pracy we Francji z zastosowaniem zwolnienia w wysokości 45 euro za każdy dzień pobytu za granicą:
510 zł
(kwota wynagrodzenia brutto przysługująca za czas pracy we Francji w lutym)-[45 euro (wysokość diety do Francji) × 30% x 3 pobytu w lutym we Francji x 3.9632 zł (średni kurs NBP *) ] = 349,49 zł,
Do wyliczeń zastosowano średni kurs NBP z dnia przygotowania niniejszej odpowiedzi, czyli z 22 lutego 2011 r. Pamiętajmy, że do przeliczeń przychodu na złote stosuje się kurs średni danej waluty obcej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, ogłaszanego przezNBP (art. 11a o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Łączny przychód za luty pracownika oddelegowanego, po pomniejszeniu go o część zwolnioną z podatku, wynosi:
1.178,10 Zł (wynagrodzenie za okres od 04-02-2011 do 28-02-2011) + 349,49 zł  (przychód za pracę we Francji w lutym pomniejszony o diety) = 1.527,59 zł.

Następnie od tak ustalonego przychodu odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę stanowiącą zryczałtowany koszt uzyskania przychodu, a wynik zaokrąglamy do pełnych złotych:
1.527,59 zł - 231.44 zł - 111,25 zł = 1.184,90 zł (po zaokrągleniu 1.185,00 zł).

 1. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Podstawę opodatkowania zaokrągloną do pełnych zł mnożymy przez obowiązującą w 2011 r. stopę procentową podatku:
1.185,00 zł x 18% = 213,30 zł.

Od powyższej kwoty odejmiemy kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł:
213,30 zł - 46,33 zł = 166,97 zł.

Od ww. kwoty odejmujemy wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75% podstawy) i otrzymujemy zaliczkę na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowego:
166,97 zł - 112.89 zł = 54,08 zł (po zaokrągleniu 54 zł).
 1. Ustalamy wynagrodzenia netto.
W tym celu łączne wynagrodzenie brutto za okres pracy w Polsce i we Francji w lutym pomniejszamy o składki na ubezpieczenie społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%) oraz zaliczkę podatkową:
1.178,10 zł (wynagrodzenie za okres pracy w Polsce w lutym) + 510 zł (wynagrodzenie za okres pracy we Francji w lutym) - 231.44 zł - 131.10 zł - 54 zł = 1.271,56 zł.
Podstawa prawna: 

- art. 11a, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 20, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 27 ust. 1, art. 27b ust. 1 i ust. 2, art. 31, art. 32 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.),
- art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),
- § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.),
- art. 81 ust. 1, ust. 6, art. 83 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
- załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.),
- art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Dz.U. UE L z 2009 r. nr 284, str. 1; ost.zm. Dz.U. UE L z 2010 r. nr 338, str. 35),
- dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 018 z 21.01.1997),
- zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych (M. P. z 1995 r. nr 16, poz. 201 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

22 lutego 2011 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel