Delegacja służbowa pracownika - sędziego sportowego

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 27 lipca 2010
Pytanie:  Jak prawidłowo rozliczyć otrzymaną sędziowską delegację służbową za obsługę meczu (sędziowanie w zawodach sportowych)?
Odpowiedź: 

Zarówno wynagrodzenie otrzymane z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, jak i zwrot kosztów podróży do miejsca rozgrywania zawodów stanowią dla sędziego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pamiętać tu należy jednak, że pod pewnymi warunkami świadczenia związane ze wspomnianą podróżą sędziego mogą być zwolnione z opodatkowania.

W myśl art. 13 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm., dalej: updof) wynagrodzenie sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Od przychodów tego typu nalicza się zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18%, a jeśli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł, wówczas pobiera się podatek zryczałtowany (także w wysokości 18%).

Przychodem dla sędziego sportowego jest również uzyskiwany przez niego zwrot kosztów podróży do miejsca rozgrywania określonych zawodów, które ma poprowadzić. W pewnych okolicznościach omawiany zwrot może jednak korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Zwolnienie to przewidziane jest w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof. Wymieniony przepis zwalnia od podatku dochodowego diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w dwóch rozporządzeniach:

  • w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) oraz
  • w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).
Opisane zwolnienie można stosować pod warunkiem, że otrzymane świadczenia związane z odbytą delegacją nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez osobę, która je otrzymała i zostały poniesione m.in. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie odrębnych ustaw.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 lipca 2009 r., nr ILPB1/415-527/09-4/TW.

Tekst opublikowany: 

22 lipca 2010 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel