Czy delegowany pracownik do Niemiec musi posiadać formularz E 101?

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 3 lutego 2010
Pytanie:  Czy osoby delegowane do pracy w Niemczech mogą mieć inne formy zabezpieczenia świadczeń społecznych (chodzi o ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe) zamiast formularza E 101? Czy wystarczy ubezpieczenie pracownika w jakiejś firmie ubezpieczającej, np. na wzór tzw. ubezpieczenia?
Odpowiedź: 

Osoba, która będzie wykonywała pracę najemną na terytorium Niemiec bez wystawionego przez ZUS zaświadczenia na formularzu E 101 potwierdzającego, że właściwym dla niej ustawodawstwem z zakresu zabezpieczenia społecznego jest polskie ustawodawstwo, będzie podlegała niemieckiemu ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 149 z 5.07.1971, s. 2 i nast. z późn. zm., dalej rozporządzenie Nr 1408/71, osoby (przede wszystkim obywatele państwa członkowskich UE/EOG), do których stosuje się przedmiotowe rozporządzenie - co do zasady - podlegają ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego tylko jednego państwa członkowskiego UE/EOG. Ustawodawstwo to określa się zgodnie z przepisami tytułu II rozporządzenia Nr 1408/71.

Z art. 13 ust. 2 lit. a rozporządzenia Nr 1408/71 wynika, że pracownik najemny zatrudniony na terytorium jednego państwa członkowskiego UE/EOG podlega ustawodawstwu tego państwa, nawet, jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EOG lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który go zatrudnia ma swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EOG.

Od tej zasady art. 14 ust. 1 lit. a rozporządzenia Nr 1408/71 przewiduje wyjątek, który dotyczy pracowników delegowanych. Mianowicie zgodnie z tym przepisem pracownik najemny zatrudniony na terytorium państwa członkowskiego UE/EOG przez przedsiębiorstwo, w którym jest zwykle zatrudniony i przez które został skierowany do wykonywania pracy na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EOG podlega nadal ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego UE/EOG, pod warunkiem, że przewidywany okres wykonywania tej pracy nie przekracza dwunastu miesięcy i że nie został on skierowany w miejsce innej osoby, której okres skierowania upłynął.

Pracownikowi delegowanemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. a rozporządzenia Nr 1408/71, właściwa instytucja ubezpieczeniowa państwa wysyłającego wydaje zaświadczenie na formularzu E 101 potwierdzające, że w okresie wykonywania pracy na terytorium państwa przyjmującego nadal podlega on ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego państwa wysyłającego.

W związku z powyższym, jeżeli obywatel polski zostanie delegowanych przez pracodawcę do wykonywania pracy najemnej na terytorium Niemiec i nie będzie posiadał wystawionego przez ZUS zaświadczenia na formularzu E 101 potwierdzającego, że w okresie tego delegowania nadal podlega polskiemu ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym okresie właściwe dla niego będzie niemieckie ustawodawstwo z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Podstawa prawna: 

- art. 13 ust. 1 i 2 lit. a) oraz art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 149 z 5.07.1971, s. 2 i nast. z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

27 stycznia 2010 r.

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel