Termin złożenia PIT-28 za rok 2020

Monika M. Brzostowska

Autor: Monika M. Brzostowska

Dodano: 1 marca 2021
Termin złożenia PIT-28 za rok 2020 – Portal finansowo-księgowy.pl

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą jak również osiągający przychody z najmu opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych obowiązani są składać odrębne zeznanie, tj. PIT-28. Osiąganych przychodów z tego tytułu nie łączy się z przychodami pochodzącymi z innych źródeł. Obowiązującym wzorem deklaracji w 2021 roku jest wersja 23.  Jaki jest termin złożenia PIT-28 za 2020 rok?

Kto składa zeznanie PIT-28

Obowiązek złożenia zeznania PIT-28 mają:

- osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;

- osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;

- będące osobami duchownymi;

- a także osoby osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie.

Czy ryczałt wyklucza wspólne rozliczenie małżonków

Opodatkowanie wspólne małżonków nie dotyczy osób, które osiągają przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie ma możliwości złożenia wspólnego rozliczenia małżonków, gdy jedno z nich jest opodatkowane ryczałtem, wyjątkiem jest uzyskiwanie przychodów z najmu prywatnego.
PRZYKŁAD
Przykład 1. Pan Jan prowadzi działalność ogólnobudowlaną opodatkowaną ryczałtem 5,5%. Jego żona - Pani Ania jest nauczycielem i pracuje na etacie w szkole. Małżonkowie nie mogą się rozliczyć wspólnie. Przykład 2. Pan Andrzej i Pani Kalina są pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę w osiedlowej spółdzielni mieszkaniowej. Dodatkowo, posiadają mieszkanie, które wynajmują, a osiągnięte przychody opodatkowują zgodnie z udziałami ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie z przychodów osiąganych z umowy o pracę na PIT-37 i dodatkowo są zobowiązani złożyć dwa odrębne PIT-28 i rozliczyć przychodu z najmu.

Jaki jest termin złożenia PIT-28 za 2020 rok

Roczny PIT w przypadku ryczałtowców, czyli zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy są zobowiązani składać w terminie od 15 lutego do końca lutego 2021 roku (art. 21 ust. 2 pkt 2).

W tym roku 28 luty przypada w niedzielę, więc zgodnie z art. 12 ust. 5 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Oznacza to więc, że w 2021 roku podatnicy mają czas na złożenie zeznania podatkowego do 1 marca 2021 roku.

PIT-28 złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego.

 

Jakie odliczenia w PIT-28

Podatnik rozliczający się na ryczałcie może skorzystać z odliczeń. W tym celu obowiązany jest do PIT-28 dołączyć  także załącznik PIT/O.

Odliczenia, jakich może dokonać to m.in.:

  • zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne,
  • zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
  • darowizna na cele pożytku publicznego,
  • ulga mieszkaniowa,
  • ulga na cele krwiodawstwa,
  • ulga rehabilitacyjna,
  • ulga abolicyjna,
  • darowizna na cele kultu religijnego,
  • darowizny na walkę z COVID,
  • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Podatnicy składający PIT-28 nie mogą jednak odliczyć ulgi na dzieci.

Podsumowanie

Termin złożenia zeznania PIT-28 za 2020 rok mija 1 marca 2021 r. Podatnik, który osiąga przychody opodatkowane ryczałtem nie ma prawa rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

 

Monika M. Brzostowska

Autor: Monika M. Brzostowska

doradca podatkowy 13753
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel