NSA: Interpretacje podatkowe w sprawie MDR powinny być wydawane

Dodano: 11 lutego 2021
NSA: Interpretacje podatkowe w sprawie MDR powinny być wydawane

Do tej pory organy podatkowe odmawiały podatnikom wydawania interpretacji w kwestiach dotyczących raportowania schematów podatkowych  (MDR). Niedawno NSA wydał ważny wyrok w tej sprawie. Poznaj konsekwencje tego wyroku.

Kłopotliwe przepisy MDR

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR) weszły w życie 1 stycznia
2019 r. Regulacje MDR od samego początku budziły liczne wątpliwości.

Definicja schematu podatkowego, w tym w szczególności sposób sformułowania tzw. cech rozpoznawczych spędza sen z powiek zarówno podatnikom, jak i doradcom podatkowym. Wkrótce po wejściu w życie przepisów MDR pojawiły się Objaśnienia Ministra Finansów. Jednak  i one nie dały odpowiedzi na wiele pojawiających się w praktyce obrotu gospodarczego sytuacji.

Stanowisko organów podatkowych w kwestii pytań o MDR

Podatnicy ruszyli więc do Dyrektora KIS z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie konieczności raportowania poszczególnych sytuacji jako schematy podatkowe. Dotychczas stanowisko fiskusa nie było jednak korzystne dla podatników. Organy podatkowe odmawiały wydania interpretacji podatkowej wskazując, że wydanie interpretacji podatkowej w zakresie MDR stałoby w sprzeczności z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Argumentując organy wskazywały, że przepisy regulujące obowiązek informowania o schematach podatkowych określonych w rozdziale 11a Ordynacji podatkowej, nie dotyczą bezpośrednio kwestii związanych z powstaniem obowiązku podatkowego, jak i nie mają wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, a zatem nie dotyczą przepisów materialnego prawa podatkowego, a tylko takie mogą być przedmiotem interpretacji. Stanowisko takie podzielały również niektóre sądy administracyjne, w tym WSA w Krakowie w wyroku z 28 maja 2020 r.  (sygn. I SA/Kr 1419/19).

Stanowisko NSA

Kwestię dotyczącą wydania interpretacji podatkowej w sprawie obowiązku raportowania schematu podatkowego rozstrzygnął NSA w wyroku z 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt I FSK 1703/20).

NSA uznał, że obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych są objęte zakresem postępowania interpretacyjnego. NSA zwrócił uwagę, że świadczą o tym dwojakiego rodzaju argumenty.

Po pierwsze przepisy dotyczące obowiązkowego raportowania schematów podatkowych nakładają na podatników pewne obowiązki, pełniąc w istocie funkcję zbliżoną do informacji składanych w formie zeznań i deklaracji podatkowych. W konsekwencji, przepisy te niejako współtworzą, zdaniem NSA, regulacje zawarte w szczególności w materialnych ustawach podatkowych, które
już bezpośrednio wyznaczają treść i zakres obowiązków podatkowych. Ich stosowanie wpływa więc
na treść i zakres materialnego stosunku prawnopodatkowego.

Po drugie, regulacje MDR zostały zamieszczone w dziale III Ordynacji podatkowej (rozdział 11a), poświęconym zobowiązaniom podatkowym. Ponadto, jak wskazał NSA, brak jest wyraźnego wykluczenia możliwości wydania interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że obowiązki w zakresie raportowania MDR  obwarowane są sankcją karną, a celem instytucji interpretacji podatkowej jest zapewnienie bezpieczeństwa podatnikowi, w ramach skomplikowanego systemu prawa podatkowego. Nie sposób więc zawężająco interpretować zakresu zastosowania przedmiotowej instytucji.

Co to dla mnie oznacza

Przedmiotowy wyrok przesądza o możliwości wnioskowania o interpretację podatkową w przypadku wątpliwości, co do obowiązku raportowania schematu podatkowego. Mając na uwadze wysokie kary karno-skarbowe związane z brakiem takiego raportowania oraz wysoki poziom skomplikowania przepisów MDR, niewątpliwe stanowi dobrą wiadomość dla podatników.

dr Elżbieta Lis

Partner w Andersen, radca prawny i doradca podatkowy

T: +48 664 948 038

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel