Obowiązek raportowania przepływów pieniężnych na podstawie FATCA - przykładowe oświadczenie

Dodano: 25 listopada 2016
% - pod puzlami

UWAGA: Do 1 grudnia br. niektórzy klienci banków, SKOK-ów, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń powinni złożyć oświadczenie FATCA. Jeśli tego nie zrobią, instytucja może zablokować rachunek. 
Zgodnie z umową zawartą między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (tzw. International Government Agreement), podpisaną 7 października 2014 r., a obowiązującą od 1 lipca 2015 r. wykonywanie obowiązku raportowania wszelkich przepływów pieniężnych dokonywanych przez obywateli USA na terenie RP wymaga dostosowania polskich regulacji prawnych w zakresie prawa bankowego i ochrony danych osobowych. Sprawdź, co to oznacza dla Ciebie.

Globalizacja rynku finansowego oraz masowość przeprowadzanych transakcji, w tym inwestycji, których źródła finansowania pochodzą od rezydentów podatkowych USA, spowodowała podjęcie konkretnych działań przez IRS (International Revenue Service), odpowiednik naszego urzędu skarbowego. 

Obowiązki informacyjne dotyczą mających swoją siedzibę na terytorium RP banków, domów maklerskich, ubezpieczycieli i funduszy inwestycyjnych. Również polskie instytucje finansowe mają obowiązek raportowania wszelkich przepływów pieniężnych dokonywanych przez obywateli USA na terenie RP poprzez informowanie amerykańskiego fiskusa (IRS) o rachunkach bankowych prowadzonych dla podatników, rezydentów i obywateli USA.

Umowa została zawarta na zasadzie wzajemności odnośnie do przekazywania informacji, co oznacza, że Polska uzyska dostęp do informacji o właścicielach, obrotach i saldach rachunków prowadzonych w USA na rzecz polskich rezydentów podatkowych. Porozumienie międzyrządowe z USA w sprawie FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) zostało podpisane do chwili obecnej przez ponad 40 państw na świecie, w tym przez następujące państwa członkowskie Unii Europejskiej: Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Wielka Brytania, Polska.

Należy zwrócić uwagę, iż przewidziane są sankcje w wysokości 30% podatku u źródła pobierane od wszelkich transferów finansowych pomiędzy USA a zagranicznymi instytucjami finansowymi, które nie przystąpiły do porozumienia w sprawie realizacji postanowień FATCA. Celem wprowadzenia FATCA jest zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, walka z rajami podatkowymi oraz zniechęcenie do inwestowania poza USA. Dodatkowo, w wyniku podpisania międzynarodowej umowy pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, stwarza się obowiązki wobec instytucji finansowych mających swą siedzibę na terytorium RP.

Obowiązek raportowania – kogo dotyczy

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)jest wewnętrznymaktem prawnym Stanów Zjednoczonych o randze ustawy, który nakłada na zagraniczne instytucje finansowe (FFI – Financial Foreign Institutions) obowiązek raportowania do IRS (Internal Revenue Services), odpowiednika polskiego urzędu skarbowego, o rachunkach zagranicznych prowadzonych na rzecz obywateli, rezydentów USA w innych krajach. Głównym celem FATCA jest:

 • ułatwienie ściągalności podatków z tytułu przychodów osiągniętych poza USA, uzyskanych przez amerykańskich rezydentów podatkowych,

 • zapobieganie praniu brudnych pieniędzy,

 • walka ze skrytkami podatkowymi w rajach podatkowych,

 • zniechęcenie do inwestowania poza terytorium USA.

Ustawa została uchwalona 18 marca 2010 r. jako część pakietu antykryzysowego (Hiring Incentives to Restore Employment Act) i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Ze względu na mechanizm sankcji FATCA ma wpływ na zagraniczne instytucje finansowe na całym świecie.

Do instytucji finansowych objętych bezwzględnym obowiązkiem raportowania zaliczamy:

 • banki,

 • firmy ubezpieczeniowe,

 • domy maklerskie,

 • fundusze inwestycyjne.

Należy zwrócić uwagę, że mimo uchwalenia w dniu 7 października 2014 r. regulacji przez władze amerykańskie w wyniku podpisania międzynarodowej umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki od 1 lipca 2015 r. umowa ta obowiązuje także polskie instytucje finansowe. Podobne umowy międzynarodowe podpisało 40 państw, co świadczy o globalnym zasięgu obowiązywania regulacji prawnych.

Niektóre banki i inne instytucje finansowe umożliwiają składanie oświadczenia FATCA poprzez system internetowy zarówno w przypadku podmiotów indywidualnych jak i instytucjonalnych.Oświadczenie FATCA należy również złożyć w funduszach inwestycyjnych, domach maklerskich oraz u ubezpieczycieli – tych u których znajdują się rachunki inwestycyjne.

Na końcu artykułu znajdziesz link z przykładowym oświadczeniem do pobrania.

 

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów

Za niedostosowanie się do wymogów dotyczących raportowania informacji dotyczących amerykańskich podatników zgodnie z FATCA możliwe jest nałożenie sankcji i poboru podatku u źródła w wysokości 30% od płatności na rzecz zagranicznych instytucji finansowych. Brak wprowadzenia w życie postanowień umowy może więc wywołać skutki w postaci 30% obciążeniami podatkowymi:

 • transakcji dokonywanej na rynku międzybankowym,

 • inwestycji klientów na terenie USA,

 • inwestycji na rynkach amerykańskich.

 

Zewnętrzne obowiązki instytucji finansowych

Do obowiązków instytucji finansowych mających swoją siedzibę na terytorium Polski wobec IRSnależy identyfikacja klientów amerykańskich wśród grona podmiotów zawierających transakcje:

 1. wykonywania sprawozdań zawierających informacje określone przez wymogi FATCA,

 2. poboru podatku u źródła w wysokości 30% w ramach sankcji.

Wymaga to zarejestrowania się w systemie IRS celem nadania indywidualnego numeru GIIN (Global Intermediary Indentification Number).

Poprzez zawieranie umów międzyrządowych Stany Zjednoczone Ameryki przerzuciły na instytucje finansowe mające swoje siedziby w Polsce koszty identyfikowania amerykańskich obywateli, celem wyeliminowania niepłacenia podatków w USA. Pozytywną stroną wprowadzenia przez Stany Zjednoczone Ameryki FATCA było wprowadzenie przez kraje członkowskie Unii Europejskiej automatycznej wymiany informacji celem walki z uchylaniem się od płacenia podatków obywateli członków Unii Europejskiej.

Wewnętrzne zadania instytucji finansowych

Do obowiązków instytucji finansowych należą między innymi:

 1. Obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury.

 2. Obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej.

 3. Obowiązek przeszkolenia pracowników


Rola komórki Compliance

Do ochrony przed działaniami niepożądanymi stosuje się wywodzące się z audytu i kontrolingu metody działania na podstawie compliance, polegające na zastosowaniu wielu procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie występowania ryzyka natury prawnej. Podstawową funkcją komórki compliance jest monitorowanie wszystkich procesów związanych z obowiązującym prawem, to znaczy sprawdzenie i dostosowanie wszystkich regulacji oraz standardów do zgodności z literą prawa. To oznacza, że compliance pełni funkcję kontrolną, której celem jest nadzorowanie działań mających na celu uzyskanie zgodności i zaufania we wszystkich aspektach działania firmy z regulacjami prawnymi oraz wyeliminowanie ryzyka prawnego.

Tabela. Wdrażanie zasad compliance

Wewnątrz organizacji

Na zewnątrz organizacji

Wdrożenie wewnętrznych procedur

Dobre praktyki wobec organów kontrolnych – przestrzeganie zasad zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu


Obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury

Praktyka wskazuje obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie spełnienia wymogów FATCA. Dokument powinien zawierać między innymi określenie:

 1. sposobu wykonania obowiązków wynikających z podpisanej umowy międzynarodowej wobec IRS,

 2. rejestracji w systemie i otrzymanie numeru GIIN,

 3. zasad oraz trybu przekazywania informacji o transakcjach IRS,

 4. formalnoprawnych podstaw wprowadzenia procedury,

 5. typologii transakcji zawieranych z podmiotami amerykańskimi,

 6. funkcji i zadań osób wyznaczonych do realizacji wewnętrznych procedur.


Obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków

Do celów dowodowych ważne jest, aby wyznaczona osoba podpisała oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą i zobowiązała się do jej przestrzegania. Oświadczenie w formie pisemnej opatrzone datą i podpisem pracownika powinno być dołączone do części B akt osobowych pracownika.

Nie istnieją żadne przeciwwskazania do wyznaczenia koordynatorów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, gdzie zwyczajowo są to osoby z działu compliance lub finansów. Należy skutecznie poinformować wyznaczoną osobę, że nowa funkcja wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, jak również co jest najważniejsze – z formalną odpowiedzialnością i sankcjami za niedopełnienie obowiązków.

Nowe obowiązki należy powierzyć osobie, która ma bezpośredni wgląd w realizowane przez instytucję transakcje i egzekwowanie wykonania obowiązków określonych w umowie międzynarodowej.

Obowiązek przeszkolenia pracowników

Instytucje zobowiązane zapewniają udział pracowników wykonujących obowiązki związane z raportowaniem do IRS oraz uczestniczenie w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków.

Zakres i częstotliwość wymiany informacji

Informacje dotyczące danego roku kalendarzowego będą przekazywane automatycznie w terminie do 9 miesięcy po zakończeniu okresu, za jaki zostały zgromadzone.

Zakres przekazywanych informacji obejmuje:

 1. Nazwa.

 2. Adres.

 3. Amerykański numer podatkowy.

 4. Numer rachunku.

 5. Saldo rachunku według stanu na koniec każdego roku kalendarzowego.

 

Brak możliwości stosowania przepisów FATCA

Może się jednak okazać, że ze względu na niedostosowanie prawa polskiego nie jest możliwe stosowanie przepisów FATCA. W takim przypadku konieczne będzie zlikwidowanie wszelkich rachunków, lokat i wypowiedzenie umów zawartych z rezydentami amerykańskimi. Jeśli nie jest możliwe zlikwidowanie wszelkich rachunków, lokat oraz wypowiedzenie umów zawartych z rezydentami amerykańskimi ze względu na zastosowanie przepisów obowiązujących na terenie RP, bezwzględnie należy zawiesić współpracę z rezydentami amerykańskimi.


Amerykański podatnik na gruncie FATCA

Zgodnie z regulacjami określonymi przez IRS, amerykańskim podatnikiem jest:

 1. Obywatel USA.

 2. Osoba urodzona w USA.

 3. Posiadacz „Zielonej Karty”.

 4. Posiadacz paszportu amerykańskiego.

 5. Osoba na stałe zamieszkująca USA.

 6. Osoba osiągająca dochody w USA (np. wynagrodzenia za przeprowadzenie reportażu, badania kliniczne farmaceutyków), ale mieszkająca na stałe poza USA.

 7. Osoba mieszkająca w USA powyżej 183 dni.

 8. Spółka zarejestrowana w USA.

 9. Spółka, w której co najmniej 10% udziałów posiada podatnik amerykański.

 

Obowiązki zagranicznych instytucji finansowych

Do zakresu obowiązków ciążących na zagranicznych instytucjach finansowych należą:

 1. Obowiązek raportowania, jeśli klient spełnia kryteria amerykańskiego podatnika.

 2. Badanie nowych rachunków pod względem obowiązku raportowania.

 3. Badanie starych rachunków pod względem obowiązku raportowania.

 4. Badanie „poszlak amerykańskich” np. posiadanie amerykańskiego numeru EIN, przebywanie przez okres 31 dni na terytorium Stanów Zjednoczonych w ciągu roku, posiadanie numeru telefonu stacjonarnego w Stanach Zjednoczonych.

 5. W przypadku zidentyfikowania „poszlak amerykańskich” podjęcie działań mających na celu wywiązanie się z obligatoryjnego obowiązku raportowania.

Następujące czynności podejmowane przez zagraniczne instytucje finansowe będą implikowały wykonanie obowiązku informacyjnego:

 1. Przyjmowanie depozytów pieniężnych.

 2. Uczestniczenie w obrocie papierami wartościowymi.

 3. Przechowywanie aktywów finansowych.

 4. Sprzedawanie poliso-lokaty.

 5. Inwestowanie na rzecz innych osób.


Zakres raportowania

Zakres raportowania na rzecz amerykańskiego fiskusa (IRS) dotyczący amerykańskich kont określonych w FATCA obejmuje:

 1. Rachunki powiernicze prowadzone przez instytucje finansowe.

 2. Kontrakty ubezpieczeniowe oraz umowy dożycia, przy spełnieniu określonych z FATCA wymogów.

 3. Rachunki depozytowe prowadzone przez instytucje finansowe.

 4. Zyski z akcji oraz instrumentów finansowych (z wyłączeniem obrotu publicznego).

Natomiast wyłączone są niektóre rachunki oszczędnościowe, do których należą:

 1. Rachunki związane z programem emerytalno-rentowym, po spełnieniu określonych wymogów, takich jak roczna kwota inwestowania nieprzekraczająca 50.000 USD, a docelowo w całym okresie inwestowania nieprzekraczająca 1 mln USD.

 2. Rachunki oszczędnościowe niezwiązane z programem emerytalno-rentowym po spełnieniu określonych wymogów, przykładowo: rachunek, który jest związany z planem oszczędnościowym, i istnieją ograniczenia w zakresie dysponowania środkami, kwota inwestowania w okresie rocznym nie przekracza 50.000 USD.

 3. Rachunki prowadzone przez państwo.

 4. Umowy ubezpieczeniowe związane z dożyciem.

 5. Rachunki uregulowane w porozumieniach z poszczególnymi państwami.

 6. Rachunki typu (escrow) po spełnieniu ściśle określonych wymogów.

 7. Niektóre terminowe polisy na życie.


Regulacje prawne zgodne z FATCA

Celem uniknięcia sankcji ekonomicznych polskie instytucje finansowe wymienione enumeratywnie powyżej muszą stosować regulacje prawne zgodne z postanowieniami FATCA, a dodatkowo ponosić koszty wdrożenia przez IRS polityki uszczelnienia wypływu funduszy i optymalnej ściągalności podatków od amerykańskiego podatnika.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.) tajemnica bankowa obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank wykonuje tę czynność. Bank, dokonując identyfikacji klienta, tzw. U.S. Person, zbiera informacje, które mogą stanowić tajemnicę bankową. Informacje objęte tajemnicą bankową w zasadniczy sposób ograniczają dostęp osób trzecich do ich posiadania. Należy więc zweryfikować, czy informacje przekazywane do IRS spełniają kryteria tajemnicy bankowej, czy jest to tylko czynność techniczna.

W analogiczny sposób należy rozpatrywać przestrzeganie na gruncie polskiego prawa przepisów dotyczących ochrony danych osobowych osób korzystających z instytucji finansowych na terenie RP. Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej stanowią dane osobowe. Należy zweryfikować, czy przetwarzanie danych osobowych klientów na potrzeby FATCA jest zgodne z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Jeśli nie, należy dokonać zmian o randze ustawowej.

Ponadto polski ustawodawca jest zobligowany do podjęcia działań zmierzających do zmian w polskim porządku prawnym z zakresu prawa bankowego czy też braku zgodności FATCA z ustawą o ochronie danych osobowych. Ponieważ głównym założeniem FATCA jest uszczelnienie wpływów podatkowych, etapem końcowym dotyczącym zmian przepisów powinno być wnikliwe sprawdzenie, czy zastosowanie FATCA nie implikuje dokonania zmian w polskiej Ordynacji podatkowej.

Amerykańska ustawa ma zapobiegać wykorzystywaniu zagranicznych instytucji finansowych do ukrywania dochodów przez amerykańskich podatników. Wprowadzenie powyższej procedury przekazywania informacji o rachunkach i dochodach rezydentów podatkowych może dać początek do sprawdzania operacji wykonywanych przez instytucje finansowe na skalę ogólnoświatową.

  

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel