Wymiana urządzenia będącego środkiem trwałym na nowe - jakie skutki w CIT?

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Dodano: 13 czerwca 2011
Pytanie:  Urządzenie stanowiące środek trwały całkowicie zamortyzowany zostało wysłane do producenta (powiązanego kapitałowo, posiadającego większość udziałów w naszej Spółce) na przegląd (urządzenie nie jest już objęte gwarancją). Podczas przeglądu stwierdzono, że urządzenie posiada wadę konstrukcyjną uniemożliwiającą dalszą eksploatację tego urządzenia i w związku z tym producent zobowiązał się wymienić urządzenie na nowe ale o innych parametrach technicznych i wyższej wartości niż pierwotne urządzenie (czyli wymiana na nowe i lepsze). Jakie skutki w podatku dochodowym od osób prawnych będzie miała opisana sytuacja? Jakie są wymagane dokumenty potwierdzające fakt wymiany urządzenia? Co z amortyzacją  wymienionego urządzenia? Jaki wpływ ma fakt, że producentem urządzenia jest jednocześnie nasz właściciel (niemiecka spółka z o.o.)?
Odpowiedź: 

Poniżej szczegółowy komentarz dotyczący postawionych pytań.

Choć przedmiotowe urządzenie nie jest już objęte gwarancją producenta, może być jednak objęte rękojmią. Zasadą jest co prawda, że rękojmia wygasa po roku od wydania rzeczy (art. 568 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: kc), jednak strony mogą w drodze porozumienia okres rękojmi przedłużyć (art. 558 kc). W mojej ocenie należy więc przyjąć, że wymiana wadliwego urządzenia nastąpiła w ramach rękojmi sprzedawcy.

Jedną z metod realizacji obowiązków sprzedawcy jest wymiana wadliwego towaru na nowy (art. 560 § 1 kc). Nowy towar jest więc ekwiwalentem pierwotnego przedmiotu sprzedaży,  a więc w istocie realizacją zobowiązania sprzedającego wynikającego z tej umowy. Wydanie niewadliwego towaru przez sprzedawcę nie ma charakteru odpłatnego zbycia, a więc i nabycie tego towaru będzie odpłatne tylko o tyle, o ile za cenę nabycia przyjęta zostanie płatność za pierwotnie nabyte urządzenie (art. 16g ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: updop).

Nie będą więc dokonywane odpisy amortyzacyjne od tej wartości początkowej, jak, że przedmiot pierwotnego nabycia (wadliwa maszyna) został już w całości zamortyzowany.

Brak odpisów amortyzacyjnych nie powoduje jednak, że wymienionego urządzenia nie należy ujmować w ewidencji środków trwałych. Powinno się bowiem dokonać tego nie później niż w dacie przyjęcia nowego składnika majątku do używania (art. 16d ust. 2 updop).

Przychód z nieodpłatnego świadczenia

Odrębnie należy rozważyć powstanie ewentualnego przysporzenia wynikającego z otrzymania maszyny nowszej i lepszej, niż urządzenie wymieniane. Nadwyżka wartości tego urządzenia nad ekwiwalentnym świadczeniem kupującego (zapłaconą pierwotnie ceną) będzie bowiem powodowała powstanie, w cenach rynkowych, przychodu z nieodpłatnego świadczenia (art. 12 ust. 1 pkt 2 updop). Transakcja wymiany będzie więc miała charakter transakcji między pomiotami powiązanymi, ale wykazywane dochody, przez rozpoznanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń, będą odpowiadały dochodom osiąganym w warunkach rynkowych  (art. 11 ust. 1 tiret 1 updop).

Dla udokumentowania wymiany maszyny wystarczające będą więc dowody własne, dokumentujące przyjęcie nowego środka trwałego do używania (OT).

Tekst opublikowany: 

13 czerwca 2011 r.

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Prawnik specjalizujący się w podatkach dochodowych, wieloletni pracownik administracji celnej i skarbowej, gdzie zajmował się egzekucją, postępowaniami karnoskarbowymi, ulgami i odpowiedzialnością podatkową. Obecnie współpracownik wielu znanych wydawnictw.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel