Wycena zaliczki i kosztu delegacji zagranicznych

Pytanie:  Według jakiego kursu wycenić zaliczkę oraz koszt delegacji zagranicznej pracownika? Pracownik odbył zagraniczną podróż służbową, pobrał zaliczkę w walucie (EURO). Instytucja nie posiada konta walutowego. Wycena wartości zaliczki następuje po kursie banku instytucji (waluta jest nabywana w banku obsługującym instytucję). Rozliczenie zaliczki następuje według kursu banku obsługującego instytucję z dnia pobrania zaliczki. Czy prawidłowe jest zastosowanie powyższego rozwiązania? Czy powinno się posługiwać średnim kursem NBP do wyceny zarówno zaliczki na delegację jak i rozliczenia delegacji? W polityce rachunkowości jest zapis: „..Poniesione koszty podróży zagranicznych wycenia się według kursu waluty z dnia pobrania zaliczki. Zwrot niewykorzystanej zaliczki wycenia się po koszcie z dnia wypłaty zaliczki…”
Odpowiedź: 

Zasady wyceny operacji wyrażonych w walutach obcych określa art. 30 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU z 2013 r., poz. 330, dalej uor). W świetle art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Zatem wypłatę zaliczki w walucie obcej można dla celów bilansowych wycenić po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku kupna walut (jednostka nie posiada własnego rachunku walutowego),

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku gdy nie jest zasadne zastosowanie kursu (jednostka posiada własny rachunek walutowy, z którego pobiera walutę na wypłatę zaliczki).

Należy również podkreślić, że zarówno Ministerstwo Finansów, jak i organy podatkowe kwestionują stosowanie kursu historycznego do wyceny rozchodu środków, czyli tak jak stosuje jednostka. Niemniej chciałbym podkreślić, że rozwiązania stosowane przez jednostkę, mimo że nie są w pełni zgodne z ustawą o rachunkowości można przyjąć za poprawne, jednak mogą być kwestionowane przez organa kontrolujące. Według art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jednostka może w ramach przyjętej polityki rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy. W ramach przyjętych uproszczeń jednostka może przyjąć do rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej kurs, po jakim wyceniła zaliczkę wypłaconą w walucie obcej.

Podstawa prawna: 

Art. 4, ust. 4, art. 30 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU z 2013 r., poz. 330).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel