Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Wkłady w SKA

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 16 stycznia 2014
Pytanie:  Spółka z o.o. (Sp. z o.o.) jest komplementariuszem Spółki komandytowo - akcyjnej (SKA). Odpowiada w całości za zobowiązania SKA i nie uczestniczy w zyskach SKA. Sp. z o.o. wpłaciła swój wkład do SKA w kwocie 500 zł, który został przekazany na poczet kapitału zapasowego. Czy komplementariusz wykazuje te 500 zł jako inwestycję w jednostce powiązanej czy w dacie poniesienia jest to koszt?
Odpowiedź: 

Zgodnie z prawem bilansowym w księgach rachunkowych należy ująć wszelkie przychody i odpowiadające im koszty. A jak będzie w tym przypadku?

Wkład w spółce KA Sp. z o.o. powinna zaksięgować jako inwestycję.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 17 uor przez inwestycje rozumiemy aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

W myśl ustawy Kodeks spółek handlowych, spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową. Zgodnie z art. 130 KSH statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać między innymi:

1) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,

2) wysokość kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela.

W spółce komandytowo-akcyjnej występują dwie kategorie wspólników: komplementariusze, tzw. wspólnicy aktywni oraz akcjonariusze, tzw. wspólnicy bierni. Komplementariusz prowadzi sprawy spółki, a także reprezentuje spółkę na zewnątrz w stosunku do osób trzecich. Akcjonariusz posiada status wspólnika kapitałowego. Co najmniej jeden wspólnik musi być akcjonariuszem, a jeden komplementariuszem. Akcjonariuszem/komplementariuszem może być osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka z o.o. albo akcyjna), a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. każda handlowa spółka osobowa).

Tworząc spółkę wspólnicy wnoszą do niej wkłady. W spółce komandytowo-akcyjnej mamy do czynienia z kapitałem zakładowym. Minimalny kapitał zakładowy dla tego rodzaju spółki wynosi 50.000 zł – art. 126 §2 KSH. Akcjonariusze wnoszą wkłady do spółki, za które otrzymują akcje w kapitale zakładowym. Z kolei komplementariusz może wnieść wkład do spółki komandytowo-akcyjnej przede wszystkim na inne fundusze niż kapitał zakładowy. Może on wnieść wkład także na kapitał zakładowy. Nie wyłączy to jednak jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki (art. 132 KSH). Uzyska on natomiast podwójny status: komplementariusza i akcjonariusza.

Wkłady komplementariuszy i akcjonariuszy wnoszone do spółki mogą być pieniężne lub niepieniężne.

A zatem w księgach rachunkowych spółki z o.o. wniesienie wkładu na kapitał zapasowy ujmuje się zapisem:

Wn konto "Długoterminowe aktywa finansowe",

Ma środki pieniężne

Oczywiście pozostaje kwestia ustalenie, na jaki okres i w jakim celu wniesiono wkład – wówczas dochodzi odpowiednia prezentacja w części kotko lub długoterminowe. W przypadku, gdy Spółka zamierza utrzymywać udziały w celu korzystania z prawa do zysku lub sprawowania kontroli nad inną jednostką, wówczas prezentowane będą jako inwestycje długoterminowe. Z kolei jeśli wkłady miałyby posłużyć jedynie jako krótkoterminowa lokata kapitału, z zamiarem odsprzedania ich w ciągu roku, ujmuje się je jako aktywa krótkoterminowe.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 uor w jednostkach nie podlegających obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego akcje zakwalifikowane jako inwestycje długoterminowe wycenia się zgodnie z w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej (rynkowej).

Z kolei udziały zakwalifikowane do inwestycji krótkoterminowych wyceniamy zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 5 uor:

1) według wartości godziwej (rynkowej) albo

2) według ceny nabycia nie wyższej niż wartość ustalona według ceny rynkowej (wartości godziwej) na dzień bilansowy.

Podstawa prawna: 

- art. 126 §2, art. 130 i art. 132 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 79, poz. 1037 z późn. zm.) – KSH;

- art. 3 ust. 1 pkt. 17, art. 84 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – uor.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel