Uwaga! To już ostatni dzień na zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 30 czerwca 2016

Do 30 czerwca jest czas na zatwierdzenie i złożenie  sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Sprawdźmy, o czym pamiętać, aby prawidłowo wywiązać się z terminów.

Roczne sprawozdanie finansowe firmy podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zatwierdzenie do końca czerwca

U przedsiębiorców, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym i zakończył się 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone do 30 czerwca 2016 r.

Zatwierdzenie oznacza, że sprawozdanie zostało organowi zatwierdzającemu udostępnione w odpowiednim terminie, przeanalizowane, dane w nim zawarte zostały zaakceptowane. Zatwierdzenie to również akceptacja działań podejmowanych w ciągu roku obrotowego przez kierownictwo firmy. Oznacza też zamknięcie drogi do dokonywania jakichkolwiek zmian w księgach rachunkowych tego roku, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, jak również w samym sprawozdaniu finansowym.

 

Organy uprawnione do zatwierdzenia sprawozdania

Roczne sprawozdania finansowe powinny być zatwierdzone przez odpowiedni organ zatwierdzający, którym, w zależności od formy prawnej firmy będą:

 • spółka akcyjna – zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwyczajne zgromadzenie wspólników,
  • spółka komandytowo-akcyjna – walne zgromadzenie,
  • spółka jawna, partnerska, komandytowa, cywilna – wspólnicy,
  • przedsiębiorstwa państwowe – rada pracownicza, a w razie jej braku organ założycielski,
  • spółdzielnie – walne zgromadzenie członków lub ich przedstawicieli,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko – właściciel.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego następuje na podstawie podjętej uchwały organu zatwierdzającego, decyzji organu założycielskiego lub w przypadku spółek jednoosobowych i przedsiębiorstw osób fizycznych w formie oświadczenia woli właściciela.

Przedłożenie do zapoznania się ze sprawozdaniem

Nie później niż 15 dni przed terminem do zatwierdzenia sprawozdania należy je (wraz z opinią i raportem, jeśli podlegało badaniu i razem ze sprawozdaniem z działalności) przedłożyć członkom tego organu do zapoznania się.

Zwołanie zgromadzenia właścicieli

Kodeks spółek handlowych (dalej: ksh) przewiduje dwa sposoby zorganizowania zgromadzenia wspólników

 • za pomocą zaproszeń rozsyłanych (przekazywanych) przez zarząd albo
 • bez formalnego zwołania w trybie art. 240 ksh.

Jeśli w spółce z o.o. nie może odbyć się zgromadzenie w trybie art. 240 ksh, to konieczne jest formalne zwołanie zgromadzenia wspólników. Zarząd spółki musi podjąć w tej sprawie uchwałę. Może ona upoważniać jednego z członków zarządu bądź inną osobę do podpisania zaproszeń w imieniu zarządu. W takim przypadku z treści zawiadomień powinno wynikać, że działa ona z upoważnienia organu uprawnionego do zwołania zgromadzenia. Następnie konieczne jest przekazanie udziałowcom zaproszeń.

O zwyczajnym zgromadzeniu wspólników trzeba poinformować nie tylko udziałowców, ale też zastawników i użytkowników udziałów, jeżeli mogą wykonywać prawo głosu zgodnie z umową spółki i osoby, które pełniły funkcje w zarządzie, radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej w trakcie ostatniego roku obrotowego.

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Obowiązkowe punkty porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. określa art. 231 § 2 ksh. Zgodnie z nim konieczne jest podjęcie uchwał w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podziału zysku albo pokrycia straty (jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 ksh sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników) oraz udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

WAŻNE

Przed zatwierdzeniem sprawozdania jednostki, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego konieczne jest wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

 

Podział zysku po zatwierdzeniu sprawozdania

Dopiero zatwierdzenie sprawozdania umożliwia podział lub pokrycie wyniku finansowego netto.

Wspólnicy – jeżeli umowa spółki na to zezwala – mogą swobodnie decydować o przeznaczeniu zysku spółki. Zysk może być przekazany w całości bądź w części na wypłatę dywidendy lub też może zostać wyłączony od podziału między wspólników i przekazany na:

 • fundusz (kapitał) zapasowy/rezerwowy,
 • zasilenie ZFŚS,
 • wypłaty nagród dla członków organów czy pracowników spółki,
 • pokrycie straty z lat ubiegłych.
W spółkach akcyjnych kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Dodatkowo na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóty, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostka przeksięgowuje wynik finansowy.

Ważna zmiana od 1 stycznia 2016 r. 

W spółkach kapitałowych w przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych.

Oznacza to zwiększenie wartości kapitałów własnych w jednostkach, które prowadzą prace rozwojowe. Nie będą mogły one rozdystrybuować części wypracowanego zysku, jeśli nie zakończyły jeszcze amortyzowania prac rozwojowych, a wartość dotychczasowa kapitałów o charakterze rezerwowym (zapasowych i rezerwowych) jest niższa niż wartość tych niezamortyzowanych prac.

Sprawozdania składamy do rejestru 15 dni od zatwierdzenia

Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu (w jednostce sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 50 ust. 2, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia),
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie z działalności musi być złożone przez zarządy:

 • spółek kapitałowych (tj. spółek z o.o. i spółek akcyjnych),
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystw reasekuracji wzajemnej,
 • spółdzielni,
 • przedsiębiorstw państwowych.

Opłaty
Wpisy do KRS ogłaszane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wiąże się to z poniesieniem opłaty sądowej za wpis (40 zł) oraz opłaty za ogłoszenie (100 zł). Dowody uiszczenia tych opłat dołącza się do wniosku o wpis.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne osób fizycznych prowadzące księgi rachunkowe nie są objęte wpisem do KRS. Nie mają także obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych do ewidencji prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

Ogłoszenie dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy

Jeżeli sprawozdanie finansowe za 2015 rok tych jednostek podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, to w takim przypadku w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia, tj. najpóźniej do 15 lipca 2016 r., są one zobowiązane złożyć je do ogłoszenia w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.

Ogłoszeniu w tym wypadku podlega:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, stanowiące część informacji dodatkowej,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • opinia biegłego rewidenta,
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Złożenie sprawozdania w urzędzie skarbowym

Wszystkie jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych muszą przekazać swoje sprawozdania finansowe urzędowi skarbowemu.

Jednostka składa sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, a więc:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym – jeśli jest sporządzany,
 • rachunek przepływów pieniężnych – jeśli jest sporządzany.

Przedsiębiorcy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują je do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia.

Ważne

Podatnicy, którzy dobrowolnie poddali swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez uprawniony podmiot, nie mają obowiązku składania do urzędu skarbowego opinii i raportu biegłego rewidenta.

Spółki składają także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

SANKCJE KARNE

Nieprzekazanie organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań traktowane jest jako wykroczenie skarbowe i jest karane grzywną.

Sankcje za wykroczenia skarbowe polegające na niedostarczeniu fiskusowi w terminie wymaganych dokumentów są zazwyczaj wymierzane przez uprawnionych urzędników skarbowych w postępowaniu mandatowym. Grzywna nałożona w tym trybie nie może obecnie przekraczać 3.700 zł. Sprawy, których nie uda się załatwić w postępowaniu mandatowym, trafiają do sądu. Sąd ma obecnie prawo orzec za wykroczenie skarbowe grzywnę od 1.850 zł do 37.000 zł. Wysokość grzywny w danym przypadku zależy od okoliczności sprawy, ale także sytuacji osobistej sprawcy.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym dwukrotnie:
 • w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po terminie, w którym powinno było zostać zatwierdzone
 •  w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymienionymi w ustawie o rachunkowości dokumentami.

Warto pamiętać

 • Zatwierdzone sprawozdanie podlega złożeniu do rejestru sądowego i urzędu skarbowego. Może także podlegać publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 • Przedsiębiorcy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują je do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia.
 • Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym dwukrotnie.
 • Jednostka, która nie przekaże organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań naraża się na kary finansowe.

Polecamy porady ekspertów w Portalu FK:

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel