Sprzedaż mieszkania w wyremontowanym budynku

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 16 września 2013
Pytanie:  Pytanie: Firma w 2007 r. zakupiła budynek / bez podatku VAT/ w którym dokonała remontu i wprowadziła na stan środków trwałych. Od towarów nabytych na remont został odliczony podatek VAT. Ze względu na brak zainteresowania na wynajem pomieszczeń zaczęliśmy dokonywać sprzedaży lokali jako mieszkań dla klientów indywidualnych. Wartość budynku w ewidencji śr. trwałych wynosi 601.270,79zł, wartość gruntu 38.954,00zł. Dokonaliśmy sprzedaży 1 z 6 mieszkań o pow. 55,05m.kw., udział w działce gruntu 0,0615ha., piwnice o pow.9,76m.kw. - na podstawie aktu notarialnego oraz wystawieniu faktury na kwotę 130000,00zl. /brutto-stawka VAT 8%/. Proszę o podanie przykładu księgowania sprzedaży w/w nieruchomości.
Odpowiedź: 

Sprzedaż takiego mieszkania nie jest sprzedażą środka trwałego a nieruchomości inwestycyjnej.

Z treści pytania nie wynika, iż jesteście państwo developerem. Budynek zakupiliście ze względu na najem (pierwotny zamysł). W takim przypadku nie jest to już środek trwały ale nieruchomość inwestycyjna (a przynajmniej w takim zakresie, w jakim została przeznaczona na wynajem).

Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt. 17 uor przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

Wszelkie przychody i koszty związane ze zbyciem nieruchomości zaliczonych do inwestycji zalicza się - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) uor - do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Zatem po pierwsze powinniście Państwo przeksięgować budynek wraz z gruntem (w zakresie dotyczącym wynajmu lokali) ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych. Także dotychczasowa amortyzacja budynku powinna zostać przeksięgowana z kosztów rodzajowych „Amortyzacja” do „Pozostałe koszty operacyjne”.

Ewidencja księgowa:

  1. Przeksięgowanie gruntu i budynku do Nieruchomości inwestycyjnych

Wn Nieruchomości inwestycyjne 640.224,79

Ma Grunty 38.954,00

Ma Budynki i budowle 601.270,79

  1. Faktura sprzedażowa lokalu mieszkalnego

Wn Inne należności 130.000,00

Ma Pozostałe przychody operacyjne 120.370,37

Ma VAT należny 9.630,63

  1. Wyksięgowanie 1/6 wartości nieruchomości

Wn Pozostałe koszty operacyjne 106.704,13

Ma Nieruchomości inwestycyjne 106.704,13

Wycena nieruchomości na koniec kolejnego okresu sprawozdawczego zależy od przyjętej polityki nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1a uor nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości) lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.

- art. 3 ust. 1 pkt. 17, art. 3 ust. 1 pkt. 32b, art. 28 ust. 1a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – uor.
Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel