Sprawdź, czy Twoja jednostka będzie podlegać obowiązkowi badania sprawozdania finansowego za 2009 r.

Autor: Stanisław Hońko

Dodano: 11 września 2008
Pytanie:  Rozliczam spółkę z o.o., która dotąd nie spełniała wymogów przeprowadzenia badania bilansu. W roku obrotowym 2008 znacznie wzrosły obroty firmy i średnioroczne zatrudnienie, które przekroczyło 50 osób. Istnieje również prawdopodobieństwo, że przekroczymy przychody netto ze sprzedaży 5.000.000 euro. Czy w takiej sytuacji jednostka będzie zmuszona poddać się badaniu bilansu, jeżeli tak, to za który rok? Jak przeliczyć i w którym momencie przychody 5.000.000 euro?
Odpowiedź: 

Przy założeniu, że rozliczana przez Panią spółka w 2008 r. osiągnie przychody ze sprzedaży przekraczające 5.000.000 euro przy jednoczesnym średniorocznym zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób, będzie podlegać obowiązkowi badania sprawozdania finansowego za 2009 r. Przeliczenie limitów przychodów i sumy bilansowej wyrażonych w euro następuje według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień bilansowy.

W przypadku spółek z o.o. kryteria podlegania obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdania finansowego wynikają z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm., dalej: uor).

Obowiązek ten dotyczy spółek z o.o., jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym spełniły co najmniej 2 z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Oznacza to, że jeżeli przychody netto Pani spółki w 2008 r. przekroczą równowartość 5.000.000 euro przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie co najmniej 50 osób, obowiązkowi badania i ogłaszania będzie podlegało sprawozdanie finansowe za 2009 r.

Proszę jednak zauważyć, że kwota 5.000.000 euro odnosi się tylko do przychodów ze sprzedaży i operacji finansowych, a zatem nie wlicza Pani do niej na przykład pozostałych przychodów operacyjnych, zysków nadzwyczajnych czy zmiany stanu produktów.

Przypominam, że kwoty w euro przelicza Pani na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski (art. 3 ust. 2 uor).

Tekst opublikowany: 

2 września 2008 r.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel