Sporządzanie i badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 3 września 2013
Pytanie:  Spółka z o.o. (założona przez dwóch wspólników osoby fizyczne , posiadająca udziały, nie zatrudnia pracowników) została założona po to aby być tylko wspólnikiem tj. komplementariuszem poniższych spółek.
Spółka komandytowa (gdzie komplementariuszem jest powyższa spółka z o.o. i posiada 5% udziału w zysku (na dzień dzisiejszy zatrudnia 10 osób na umowę zlecenie, 4 osoby w administracji na umowę o pracę) i druga spółka komandytowa (gdzie komplementariuszem też jest powyższa spółka z o.o. i też posiada 5% udziału w zysku, a komandytariusz osoba fizyczna: posiadająca po 95% udziału w zyskach tych spółek komandytowych, która jednocześnie jest prezesem zarządu i wspólnikiem w sp. z o.o. (zatrudnia 10 osób na umowę zlecenie i 4 osoby w administracji na umowę o pracę).
Czy te wszystkie spółki podlegają obowiązkowo składaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego? Czy podlegają obowiązkowo badaniu przez biegłego rewidenta? Spółki zostały utworzone w tym roku marcu i maju.
Odpowiedź: 

Kwestia zwolnień z procesu badania sprawozdań finansowych jak i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest uregulowania w ustawie o rachunkowości..

Obowiązkowe badanie sprawozdań finansowych

Kwestie obowiązku badania i ogłaszania sprawozdań finansowych reguluje Rozdział 7 uor. I tak zgodnie z art. 64 ust. 1 uor badaniu i ogłaszaniu, z zastrzeżeniem art. 64b, podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1) banków oraz zakładów ubezpieczeń,
2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie – art. 64 ust. 3 uor.

Z danych podanych w pytaniu wynika, iż nie spełniacie państwo żadnego z powyższych warunków.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

Tę kwestię reguluje rozdział 6 uor. I tak, zgodnie z art. 55 ust. 1 uor jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę; sprawozdaniem tym obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych.

Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej – art. 55 ust. 2 uor.

Uor jednak umożliwia pewne odstępstwa od tej zasady. Zgodnie z art. 56 ust. 1 uor jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:

 1. łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób,
 2. łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro,
 3. łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli:

 1. jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej 90 % udziałów tej jednostki, a wszyscy pozostali udziałowcy tej jednostki wyrazili zgodę,
 2. jednostka dominująca wyższego szczebla obejmie konsolidacją zarówno zależną od niej jednostkę dominującą, jak i wszystkie jednostki zależne od jednostki dominującej zwolnionej ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego – art. 56 ust. 2 uor.

Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego także wtedy, gdy wszystkie jednostki od niej zależne wyłącza się z obowiązku objęcia ich konsolidacją na podstawie art. 57 lub art. 58. Zgodnie z art. 57 uor konsolidacją nie obejmuje się jednostki zależnej, jeżeli:

 1. udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie,
 2. występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką.

Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 (stosowanie przyjętych zasad - polityki rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy) – art. 58 ust. 1 uor.

Zgodnie z danymi zawartymi w pytaniu nie spełniacie państwo powyższych wymogów. Kwestią otwartą jest art. 57 ale o tym Państwo nie wspominają w zapytaniu.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel