Przykład księgowania sprostowania do źle zaksięgowanej faktury

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 4 września 2018
Pytanie:  W jaki sposób zaksięgować sprostowanie do źle zaksięgowanej faktury z 2016 r.? Błąd księgowania ujawniono w bieżącym roku, tj. w 2018 r. Pracownik fakturę za usługi telekomunikacyjne zaksięgował w 2016 r. w zawyżonej kwocie, tj. powinien zaksięgować kwotę 113,47 zł na koncie kontrahenta i koncie usług obcych, a zaksięgował kwotę 133,37 zł. Płatność faktury została dokonana we właściwej wysokości. Jakich księgowań należy dokonać aby sprostować pomyłkę?
Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – dalej uor, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, firma otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez nią nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał.

Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Trudno uznać pomyłkę dotycząca kwoty 19,90 zł w szczególności niepowodującą zawyżenia wydatków za istotną.

Zatem zgodne z art. 54 ust 2 uor, jeżeli firma otrzymała informacje o zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

W tym wypadku księgowanie w zawyżonej kwocie spowodowało zawyżenie kosztów usług obcych i zobowiązań w 2016 r. Więc obecnie należy dokonać korekty. Kwota pomyłki nie jest istotna, zatem zdarzenie ujmuje się w księgach 2018 r. (na bieżąco).

Należy dokonać na podstawie PK księgowania:

  • Wn Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 19,90 zł
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne 19,90 zł (może być też konto 402 Usługi obce tylko tweedy należałoby dodatkowo wprowadzić techniczny zapis stornujący Wn konto 402(19,0 zł)/Ma konto 402 (19,90 zł).

Następnie na postawie tego samego PK należy rozliczyć (skompensować) rozrachunki, bo na koncie kontrahenta jest przecież teraz niewielkie zobowiązanie.

Zapis:

  • Wn Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 19,90 zł;
  • Ma Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 19,90 zł.

W ten sposób nie będzie wpływu na wynik z podstawowej działalności operacyjnej firmy.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel