Przekazanie niepotrzebnego wyposażenia

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 13 sierpnia 2009
Pytanie:  Spółka, którą rozliczam, przekazała protokolarnie niepotrzebne (zrobiłam protokoły kasacyjne - niepotrzebne, nadmiernie zużyte, nieprzydatne w spółce) wyposażenie (ze względu na niską wartość wyposażenie nie było wprowadzone do żadnej ewidencji). Jak powinna wyglądać dokumentacja księgowa oraz jak wygląda to od strony VAT?
Odpowiedź: 

Przekazanie przedmiotowego wyposażenia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako nieodpłatna dostawa towarów (zakładając, że przy zakupie tego wyposażenia spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego).

VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają nie tylko odpłatne dostawy towarów, ale również - w określonych przepisami sytuacjach - nieodpłatne dostawy towarów. Sytuacje te określają przepisy art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT).

W konsekwencji opodatkowaniu podatkiem VAT podlega przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1)         przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2)         wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Powoduje to, że przekazanie przedmiotowego wyposażenia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako nieodpłatna dostawa towarów (zakładam, że przy zakupie tego wyposażenia spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego).

Przekazanie to powinno zostać udokumentowane przez Pani spółkę fakturą wewnętrzną (fakturami wewnętrznymi) z podatkiem należnym naliczonym według stawki właściwej dla przekazywanego wyposażenia (najprawdopodobniej według stawki podstawowej 22%).

Podstawę opodatkowania w przypadku nieodpłatnych przekazań towarów stanowi cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów, tj. przekazania lub zużycia (art. 29 ust. 10 ustawy o VAT).

Na gruncie tego przepisu dominuje w ostatnim czasie stanowisko, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy nieodpłatnych przekazaniach towarów należy uwzględniać zmianę wartości przekazywanych towarów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 sierpnia 2008 r. - sygn. IBPP1/443-852/08/AZb, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 października 2008 r. - sygn. IPPP1-443-1625/08-3/RK). A zatem podstawę opodatkowania stanowić będzie w przedstawionej sytuacji wartość przekazywanego wyposażenia netto.

Dokumentacja księgowa

Powinna Pani jedynie w księgach rachunkowych ująć podatek VAT wynikający z nieodpłatnego przekazania towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o  VAT.

Dokona Pani tego na podstawie dowodu Polecenie księgowania zapisem:  

  • Wn Pozostałe Koszty operacyjne
  • Ma Rozrachunki z tytułu VAT - VAT należny.

Jako dokumentacja księgowa związana z przekazaniem wyposażenia będą służyć, poza wspomnianym dowodem PK, protokoły kasacji i przekazania tych składników.

Tekst opublikowany: 

12 sierpnia 2009 r.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel