Przechodząc na księgi rachunkowe należy do 8 stycznia 2013 r. złożyć NIP-2 w urzędzie skarbowym

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 18 grudnia 2012
Dokument archiwalny
Pytanie:  Spółka jawna (założona przez 4 wspólników) przekroczyła limit obrotu i z tego tytułu od 1 stycznia 2013 r. z KPiR na księgi rachunkowe. Jakie dokumenty musi sporządzić (np. uchwała itp.) i gdzie powinna je złożyć?

W przypadku, gdy z początkiem przyszłego roku spółka będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, to w terminie do 8 stycznia 2013 r. będzie musiała złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizujące NIP-2. Natomiast zmian dotyczących rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej nie należy zgłaszać do KRS, gdyż dane te nie są ujmowane w rejestrze przedsiębiorców. Ponadto, należy pamiętać o obowiązku podjęcia uchwały przez wspólników spółki w zakresie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości.

Odpowiedź: 

W przypadku, gdy z początkiem przyszłego roku spółka będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, to w terminie do 8 stycznia 2013 r. będzie musiała złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizujące NIP-2. Natomiast zmian dotyczących rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej nie należy zgłaszać do KRS, gdyż dane te nie są ujmowane w rejestrze przedsiębiorców. Ponadto, należy pamiętać o obowiązku podjęcia uchwały przez wspólników spółki w zakresie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości.

Przychody zobowiązujące do prowadzenia pełnej księgowości

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Jeżeli więc przychody spółki przekroczą kwotę 4.936.560 zł (1.2000.000 euro x 4,1138 zł/euro), to spółka będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych poczynając od dnia 1 stycznia 2013 r. Będzie więc zmuszona do zaktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 w części B.10 należy wskazać rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej. W związku z tym, jeśli dojdzie do zmiany na inny rodzaj niż uprzednio, to należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 7 dni od dnia, w którym miejsce miała zmiana. Zakładając, że zmiana nastąpi z dniem 1 stycznia 2013 r., to NIP-2 należy złożyć w terminie do 8 stycznia 2013 r.

Uchwała wspólników

Wśród danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego brak jest danych dotyczących rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej, w związku z czym spółka nie będzie zobowiązana do składania wniosków o zmianę danych. Spółka powinna natomiast posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Dokumentację ustala w formie pisemnej i aktualizuje kierownik jednostki (w tym przypadku wspólnicy prowadzący sprawy spółki). Wspólnicy spółki jawnej będą więc zobowiązani w formie uchwały do ustalenia zasad (polityki) rachunkowości.

- art. 24a ust. 4, 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
- art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 1 pkt 6, art. 10 ust. 1, 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 ze zm.),
- art. 38-44 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.).
Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel