Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Przechodząc na księgi rachunkowe należy do 8 stycznia 2013 r. złożyć NIP-2 w urzędzie skarbowym

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 18 grudnia 2012
Pytanie:  Spółka jawna (założona przez 4 wspólników) przekroczyła limit obrotu i z tego tytułu od 1 stycznia 2013 r. z KPiR na księgi rachunkowe. Jakie dokumenty musi sporządzić (np. uchwała itp.) i gdzie powinna je złożyć?

W przypadku, gdy z początkiem przyszłego roku spółka będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, to w terminie do 8 stycznia 2013 r. będzie musiała złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizujące NIP-2. Natomiast zmian dotyczących rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej nie należy zgłaszać do KRS, gdyż dane te nie są ujmowane w rejestrze przedsiębiorców. Ponadto, należy pamiętać o obowiązku podjęcia uchwały przez wspólników spółki w zakresie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości.

Odpowiedź: 

W przypadku, gdy z początkiem przyszłego roku spółka będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, to w terminie do 8 stycznia 2013 r. będzie musiała złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizujące NIP-2. Natomiast zmian dotyczących rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej nie należy zgłaszać do KRS, gdyż dane te nie są ujmowane w rejestrze przedsiębiorców. Ponadto, należy pamiętać o obowiązku podjęcia uchwały przez wspólników spółki w zakresie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości.

Przychody zobowiązujące do prowadzenia pełnej księgowości

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Jeżeli więc przychody spółki przekroczą kwotę 4.936.560 zł (1.2000.000 euro x 4,1138 zł/euro), to spółka będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych poczynając od dnia 1 stycznia 2013 r. Będzie więc zmuszona do zaktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 w części B.10 należy wskazać rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej. W związku z tym, jeśli dojdzie do zmiany na inny rodzaj niż uprzednio, to należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 7 dni od dnia, w którym miejsce miała zmiana. Zakładając, że zmiana nastąpi z dniem 1 stycznia 2013 r., to NIP-2 należy złożyć w terminie do 8 stycznia 2013 r.
Uchwała wspólników

Wśród danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego brak jest danych dotyczących rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej, w związku z czym spółka nie będzie zobowiązana do składania wniosków o zmianę danych. Spółka powinna natomiast posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Dokumentację ustala w formie pisemnej i aktualizuje kierownik jednostki (w tym przypadku wspólnicy prowadzący sprawy spółki). Wspólnicy spółki jawnej będą więc zobowiązani w formie uchwały do ustalenia zasad (polityki) rachunkowości.

Podstawa prawna: 

- art. 24a ust. 4, 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
- art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 1 pkt 6, art. 10 ust. 1, 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 ze zm.),
- art. 38-44 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.).

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel