Prezentacja danych w sprawozdaniu finansowym

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 30 sierpnia 2012
Pytanie:  Jesteśmy spółką akcyjną, działającą na podstawie przepisów prawa handlowego oraz stosującą przepisy ustawy o rachunkowości. Przedmiotem  naszej podstawowej działalności, wynikającej ze statutu oraz wpisu w KRS jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez organizowanie oraz prowadzenie konferencji i szkoleń, prowadzenie doradztwa w różnych formach i w różnym zakresie, w ramach organizowanych programów pomocowych finansowanych ze środków EFS, EFR, bądź innych źródeł wspierających nowoczesne technologie i innowacje. Każdorazowo na obsługę projektu podpisywana jest umowa na refundację i zwrot poniesionych kosztów, ewentualnie zakup środków trwałych, niezbędnych do obsługi programu, których wartość powyżej 3.500 zł jest ewidencjonowana na koncie 010 i 845 jako RMK przychody przyszłych okresów uzyskane z tytułu amortyzacji. Koszty obsługi tych programów ewidencjonowane  są na kontach zespołu 4 i 5 jako koszty działalności usługowej i wyodrębnionej z rozbiciem analitycznym na poszczególne projekty. Zwrot poniesionych kosztów dotychczas ewidencjonowany był na kontach zespołu 76, a w RSiZ w pozycji D.II. Dotacje otrzymane ze środków pomocowych Unii Europejskiej, budżetu centralnego i organów samorządowych.  Czy z uwagi na to, że jest to nasza podstawowa działalność, możemy dokonać zapisu w polityce rachunkowości, że przychody z tytułu refundacji i zwrotu poniesionych kosztów obsługi programów pomocowych będą prezentowane w RSiZ w cz. A jako Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Koszty obsługi projektów pomocowych, natomiast w pozycji D.II RSiZ pozostawić otrzymane przychody z tytułu rozliczeń RMK (środków trwałych sfinansowanych z EFS lub EFR)? Zmiana prezentacji RSiZ pozwoli na właściwe ustalenie struktury poniesionych kosztów i przychodów z tytułu prowadzonej działalności.

Jednostki mogą i w niektórych sytuacjach nawet powinny uszczegóławiać albo nieco modyfikować sposób prezentacji rachunku zysków i strat oraz innych elementów sprawozdania finansowego. Przeczytaj pełną treść artykułu.
Przeczytaj również:
- Środki trwałe w polityce rachunkowości w spółce >>
- Czy można zmienić zasady (politykę) rachunkowości?
- Gdzie wykazać w rachunku zysków i strat dotację podmiotową w instytucji kultury?
- Podpowiadamy, co musisz zawrzeć w dodatkowych notach i objaśnieniach do rachunku zysków i strat >>

Odpowiedź: 

W świetle Państwa działalności proponowana przez Panią zmiana jest jak najbardziej pożądana i przyczyni się do lepszego odbioru danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Szczegóły w uzasadnieniu.

Państwa działalnością statutową, którą regularnie wykonujecie jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez organizowanie i prowadzenie konferencji i szkoleń, prowadzenie doradztwa w różnych formach i zakresie w ramach organizowanych programów pomocowych finansowanych ze środków EFS, EFR bądź innych źródeł wspierających nowoczesne technologie innowacje. Zatem przychody i koszty związane z tą działalnością powinny być prezentowane w ramach podstawowej działalności operacyjnej.

Załącznik nr 1 do uor nie zawiera wzoru sprawozdania finansowego, a jedynie zakres informacji, jakie powinny być ujawnione w rachunku zysków i strat. Zatem jednostki mogą i w niektórych sytuacjach nawet powinny uszczegóławiać albo nieco modyfikować sposób prezentacji rachunku zysków i strat oraz innych elementów sprawozdania finansowego.

W świetle Państwa działalności proponowana przez Panią zmiana jest jak najbardziej pożądana i przyczyni się do lepszego odbioru danych zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z art. 10 ust 1 uor decyzję o sposobie prezentowania danych w sprawozdaniu finansowym umieszcza się w dokumentacji polityki rachunkowości.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel