Postępowanie w razie otrzymania przedwcześnie wystawionej faktury dokumentującej dostawę lokalu

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 24 czerwca 2009
Pytanie:  Rozliczana przeze mnie spółka z o.o. kupuje od dewelopera lokal. W akcie notarialnym zaznaczono, że firma sprzedająca wybuduje budynek pensjonatowo-usługowy, w którym znajdować się będzie między innymi nabywany przez nas lokal niemieszkalny. Firma, którą rozliczam opłaciła zaliczkę w wysokości 4.000 zł na podstawie faktury zaliczkowej oraz otrzymaliśmy już na całą kwotę z fakturę VAT, na podstawie której zapłaciliśmy około 37% wartości lokalu, pomniejszając zapłatę o wpłaconą zaliczkę. Na fakturze naliczono podatek VAT według stawki podstawowej 22% (odbiór techniczny lokalu planowany jest na 31 grudnia 2009 r.). Czy naliczony VAT podlega odliczeniu i w którym momencie? Jak prawidłowo zaksięgować fakturę zakupu lokalu? Czy będzie można amortyzować wskazany lokal, od kiedy i jaką stawkę amortyzacji zastosować?
Odpowiedź: 

Podatek naliczony na przedmiotowej fakturze nie podlega odliczeniu, gdyż podane na niej kwoty są niezgodne z rzeczywistością.

VAT

Terminy, w jakich wystawiane są faktury określają przepisy § 9-§ 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337, dalej: rozporządzenie o fakturach).

W przedstawionej sytuacji, tj. w przypadku dostawy lokalu, zastosowanie mają przepisy § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia o fakturach. Wynika z nich, że faktury dokumentujące dostawy lokali wystawia się nie wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, nie później zaś niż z chwilą powstania tego obowiązku podatkowego.

Dodać przy tym należy, że obowiązek podatkowy przy dostawach lokali powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania lokalu (art. 19 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), przy czym otrzymanie części zapłaty skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w tej części (art. 19 ust. 15 ustawy o VAT).

Analiza przytoczonych przepisów prowadzi do wniosku, że otrzymana przez Pani firmę faktura na całą kwotę wartości dostarczanego lokalu została przynajmniej częściowo wystawiona zbyt wcześnie (wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego). Pojawia się pytanie: czy w tej sytuacji możliwe jest odliczenie podatku naliczonego na tej fakturze.

W mojej ocenie nie. Przyjęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby bowiem, że podatek naliczony z faktury wystawionej niezgodnie z przepisami mógłby zostać odliczony o wiele wcześniej niż stałby się on należny u sprzedawcy.

W konsekwencji uważam, że podatek naliczony na przedmiotowej fakturze nie podlega odliczeniu, gdyż podane na niej kwoty są niezgodne z rzeczywistością (a więc ze względu na brzmienie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b ustawy o VAT). W celu odliczenia podatku naliczonego konieczne jest zatem zwrócenie się do sprzedawcy (developera) o wystawienie  prawidłowych faktur (tj. faktur dokumentujących rzeczywiście wpłacone kwoty na poczet dostawy przedmiotowego lokalu).

Ewidencja rachunkowa

Fakturę za zakup lokalu, który jeszcze nie jest przekazany rozliczanej przez Panią firmie należy ująć na koncie Środki trwałe w budowie w korespondencji z kontem Pozostałe rozrachunki albo Rozrachunki z dostawcami (w zależności od przyjętego rozwiązania w zakładowym planie kont).

Amortyzacja

Przyjęcie do użytkowania może nastąpić dopiero po odbiorze tego lokalu i skutecznym przeniesieniu prawa własności. Wtedy nastąpi wprowadzenie lokalu do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcie jego amortyzowania.

Amortyzacja na potrzeby sprawozdawczości finansowej powinna (zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) odzwierciedlać czas użytkowania lokalu. Natomiast (zgodnie z art. 16 h ust. 1 i art. 16i ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.) zgodnie ze stawką 2,5% rocznie.

Tekst opublikowany: 

22 czerwca 2009 r.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel