Podział wyniku na fundusz inwestycyjny

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 14 października 2013
Pytanie:  Dochody Spółki zgodnie z umową spółki przeznacza się w całości na cele określone jako przedmiot działalności spółki. W Spółce zgodnie z aktem założycielskim tworzy się fundusze: 1) fundusz inwestycyjny, przeznaczony na rozwój Spółki, na które przeznaczane są nadwyżki wpływów nad wydatkami, 2) fundusz remontowy, na którym lokowane są odpisy na remonty. Uchwałą Zwycz. Zgromadzenia Wspólników TBS zysk spółki za 2012 r. przeznaczyło w całości na fundusz inwestycyjny w celu budowy domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu. Na jakie konto (o jakim symbolu) zaksięgowany powinien być zysk za 2012 r. i w jakiej pozycji pasywów bilansu wykazany.
Odpowiedź: 

Zgodnie z prawem bilansowym w księgach rachunkowych należy ująć wszelkie przychody i odpowiadające im koszty. A jak będzie w tym przypadku? Sprawdź.

W magazynie podział wyniku zasilający fundusz inwestycyjny powinien zostać wykazany w pasywach bilansu „Kapitał rezerwowy”.

Podział wyniku finansowego za dany rok obrotowy może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, co wynika z art. 53 ust. 3 uor. Dodatkowo, w przypadku jednostek zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego, na podstawie art. 64 ust. 1 uor, przed zatwierdzeniem sprawozdania biegły badający to sprawozdanie musi wydać opinię o sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. W przypadku negatywnej opinii biegłego, podział wyniku finansowego jest nieważny z mocy prawa.

Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przypada nie później niż 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, roczne sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone najpóźniej do 30 czerwca danego roku obrotowego.

W spółkach kapitałowych podziałowi podlega wynik finansowy netto. Ustalony przez jednostkę wynik finansowy netto może stanowić stratę lub zysk. Gdy jednostka osiągnie zysk, wówczas zysk ten podlega podziałowi, natomiast gdy zostanie poniesiona strata - podlega ona pokryciu. Podział lub pokrycie wyniku finansowego następuje na podstawie uchwały wspólników, podjętej podczas zgromadzenia wspólników. Z treści uchwały musi wynikać jednoznacznie, w jaki sposób zostanie podzielony zysk lub jak zostanie pokryta strata.

W jednostkach prowadzących księgi rachunkowe, wynik finansowy netto pozostaje na koncie 86 „Wynik finansowy”, do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Po podjęciu uchwały przez wspólników wynik ten przeksięgowuje się na konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”.

Decyzją wspólników zysk netto może być przekazany m.in. na:

• kapitał zapasowy - w celu pokrycia przyszłych strat,

• kapitał rezerwowy - w celu np. finansowania wydatków inwestycyjnych spółki itp.

Ustawowy obowiązek przekazania części zysku na kapitał zapasowy występuje tylko w spółkach akcyjnych. Zgodnie z §396 KSH spółka akcyjna corocznie obligatoryjnie tworzy kapitał zapasowy z osiągniętego zysku co najmniej 8% jego wartości aż do momentu, kiedy wartość kapitału zapasowego osiągnie 1/3 wartości kapitału zakładowego. Natomiast w przypadku spółki z o.o. przepisy KSH nie regulują kwestii tworzenia ani kapitału zapasowego, ani kapitału rezerwowego. Zatem zasady tworzenia tych kapitałów powinny być uregulowane w umowie spółki.

W przeciwieństwie do podwyższenia kapitału zakładowego przekazanie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy jest czynnością podatkowo obojętną.

- art. 53 ust. 3, art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – uor; - art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 104, poz. 860 z późn. zm.) – KSH.
Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel