Podmioty powiązane

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 26 czerwca 2014
Pytanie:  Spółka A nabywa usługi reklamy od podmiotów zewnętrznych a następnie je refakturuje zgodnie z umową na podmiot powiązany Spółkę B. Czy zaksięgowanie przychodu z wystawionej refaktury należy zaksięgować na koncie 763 (pozostałe przychody operacyjne) czy jako 702 (przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych. W której pozycji rachunku zysku i strat powinny zostać wykazane.
Odpowiedź: 

Jeżeli jest to działalność Spółki a do tego uwarunkowana umowa to wówczas należy refaktury prezentować na koncie sprzedażowym 702.

Spółka powinna mieś w swojej polityce rachunkowości opisane, z jakiego tytułu czerpie przychody. Jeżeli jedną z działalności jest refakturowanie usług reklamowych spółkom powiązanym to wówczas przychody powinny buc ewidencjonowane na koncie 702. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 uor jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną – art. 4 ust. 2 uor.

Dodatkowo zgodnie z treścią pytania, jeżeli sprzedajecie je Państwo do Spółki powiązanej B, to dodatkowo w RZiS zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor należy je wykazać również w pozycji „w tym do jednostek powiązanych”. Z kosztami nie ma takiego wymogu, gdyż załącznik nie przewiduje takiej pozycji w RZiS ani w wersji porównawczej ani w kalkulacyjnej.

Natomiast odnośnie sprawozdania finansowego, to zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości należy sporządzić notę objaśniająca dotyczącą transakcji (należności, zobowiązania, przychody i koszty) z jednostkami powiązanymi.

Odnośnie prezentacji w RZiS to jeżeli przychody z tego tytułu są generowane na bazie koszt plus marża, to wskazane jest zaprezentowanie wyniku na owej działalności w RZiS w kwotach netto, tzn. przychody pomniejszone o koszty. UoR nie precyzuje tej kwestii ale jest to zgodne z par. 13 MSR 18 „Przychody”.

Dodatkowo należy rozważyć kwestię dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi zgodnie z ustawa o CIT, która to ową kwestię reguluje.

  Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi (o której mowa w art. 9a updop) jest informacją przedstawianą na żądanie organu podatkowego. Wykonanie tego obowiązku wymaga od podatników skomplikowanej analizy transakcji – podatkowej, prawnej i finansowej.

Art. 9a ust. 2 updop wskazuje różne limity wartości transakcji, których przekroczenie powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji. Przepis ten mówi, że obowiązek obejmuje „transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

1) 100 000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20 proc. kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7 updop, albo

2) 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

3) 50 000 euro – w pozostałych przypadkach”.

Ma on zastosowanie, nawet jeżeli przedmiotem transakcji są (wymienione w dalszej części przepisu) usługi, sprzedaż lub udostępnienie wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli w państwa przypadku któryś z warunków jest spełniony, należy sporządzić taka dokumentację na wypadek kontroli organów skarbowych. Dokumentacja ta jest podstawowym obowiązkiem nałożonym na podmioty powiązane. Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem przez organ podatkowy 50% stawki podatku do doszacowanego dochodu (o ile do szacowania dojdzie) stąd prawidłowe wypełnienie tego obowiązku ma szczególne znaczenie dla firm.

- art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – uor’ - art. 9a ust. 2, art. 16 ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397z późn. zm) – updop; - par. 13 MSR 18 „Przychody”
Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel