Otrzymanie zagubionych faktur po zamknięciu roku obrotowego

Autor: Beata Kraśniewska

Dodano: 14 maja 2012
Pytanie:  Jednostka otrzymała duplikaty faktur oraz faktury (zagubione przez pracownika) po zamknięciu roku obrotowego i złożeniu zeznania podatkowgo. Czy w tej sytuacji należy ponownie otwierać księgi i złożyć korektę zeznanania? Pod jaką datą zaksięgować otrzymane dokumenty?

Rozwiązanie powyższej sytuacji zależy od rodzaju kosztów, których dotyczą duplikaty oraz zagubione wcześniej faktury. Sprawdź szczegóły w pełnej wersji odpowiedzi!

Odpowiedź: 

Rozwiązanie powyższej sytuacji zależy od rodzaju kosztów, których dotyczą duplikaty oraz zagubione wcześniej faktury.

Na gruncie prawa podatkowego wyróżniamy dwa rodzaje kosztów ze względu na moment ich ujęcia w rozliczeniu podatkowym:

1. koszty bezpośrednie - są to koszty, które są bezpośrednio związane z określonym przychodem (np. towary handlowe).

Zgodnie z updop koszty bezpośrednie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Gdy koszty bezpośrednie, dotyczące danego roku podatkowego, zostaną poniesione już po zakończeniu danego roku, jednak do dnia:

  • sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, albo
  • złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy nie są obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego - wówczas są potrącane w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody.
Natomiast koszty bezpośrednie związane z przychodami danego roku zostaną poniesione po określonych wyżej terminach są potrącane już w następnym roku podatkowym.

2. koszty pośrednie - są to koszty, które nie mają bezpośredniego związku z konkretym przychodem, lecz ich ponoszenie jest konieczne dla funkcjonowania firmy oraz zabezpieczenia źródeł przychodu (np. koszty telefonów, czynsz za lokal).

Koszty pośrednie stanowią koszty uzykania przychodu w dacie ich ujęcia w ksiegach handlowych jednostki. Oznacza to, że są uznawane podatkowo nie zgodnie z faktyczną datą operacji gospodarczej, lecz datą ich zaksięgowania - ustawa o podatku dochodowym odwołuje się tu więc do zasad rachunkowości. W związku z powyższym istotne jest poprawne określenie momentu ujęcia tych kosztów w księgach jednostki na podstawie zapisów uor, co jednocześnie wyznacza datę ich rozliczenia jako kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 54 uor, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Jeżeli jednostka otrzymała informacje o powyższych zdarzeniach po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

W związku z powyższym duplikat faktury, dotyczący kosztów roku poprzedniego, którego księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zamknięte, a sprawozdanie finansowe nie zostało niezatwierdzone, powinien zostać ujęty w kosztach poprzedniego okresu.

Natomiast w momencie, gdy sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone, a wartość kosztów wynikających z otrzymanych duplikatów nie jest istotna, mogą zostać one ujęte jako koszty bieżącego roku obrotowego. W przypadku, gdy jest to wartość istotna, powinny zostać wykazane jako korekta wyniku fiansowego lat poprzednich w pozycji bilansu Zysk/strata z lat ubiegłych.

Koszty pośrednie są więc zasadniczo rozpoznawane podatkowo na zasadzie memoriałowej, a więc w momencie ich zaksięgowania. O dacie poniesienia kosztu decyduje data, pod którą ujęto koszt w księgach rachunkowych, a nie data samego zdarzenia gospodarczego, czy też poniesienia wydatku przez podatnika (zasada kasowa).

Jeśli duplikaty i zagubione faktury dotyczą kosztów bezpośrednich, data ich rozliczenia zależy od tego, kiedy zostały osiągnięte związane z nimi przychody.

Jeśli były to koszty pośrednie, to podatkowo będą rozliczone w dacie ujęcia ich w księgach - a w księgach powinny zostać ujęte:

  • w roku poprzdnim - jeśli ksiegi jeszcze nie zostały zamknięte, a sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone - taka sytuacja rodzi więc koniecznosć korekty deklaracji CIT-8,
  • w roku bieżącym - jeśli księgi rachunkowe podmiotu zostały zamknięte a sprawozdanie finansowe zatwierdzone - taka sytuacja nie powoduje konieczoności korekty zeznania podatkowego, koszty zostaną rozliczone w bieżącym okresie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel