Od 28 lipca 2017 r. obowiązuje nowelizacja KSR 10

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 3 sierpnia 2017
91dba40bc722971f32fde8948b447406fe9484f3-medium

Zaktualizowany standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. Poznaj szczegóły nowelizacji.

Komitet Standardów Rachunkowości na ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu przyjął aktualizację Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Potrzeba zmiany wynika z uchylenia ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113),  do której odwoływała się poprzednia wersja standardu.

Obecnie obowiązuje ujęcie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi w rozumieniu art. 3 oraz art. 4 ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz.1920).

 Zgodnie z uchwałą KSR zaktualizowany standard wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów oraz ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

Definicja umów po nowemu

Aktualizacja zmieniła definicję umów. Poprzednio w KSR zawarte była definicja zgodne ze starą ustawą, wskazująca, że są to umowy cywilno-prawne, w których koncesjonariusz zobowiązuje się do realizacji przedmiotu koncesji na roboty budowlane lub usługi za wynagrodzeniem, w rozumieniu art. 21 i 22 ustawy o koncesji (starej).

Obecnie umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi to umowa cywilno-prawna, w której strona publiczna powierza stronie prywatnej wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami, za wynagrodzeniem, w rozumieniu art. 3 ustawy o koncesji. W konsekwencji przedmiot umowy koncesji, to:

a)       wyłączne prawo do korzystania ze środka trwałego (eksploatacji obiektu budowlanego) albo takie prawo wraz z zapłatą przez stronę publiczną (umowa koncesji na roboty budowlane), lub

b)      wyłączne prawo do wykonania usług albo takie prawo wraz z zapłatą przez stronę publiczną (umowa koncesji na usługi).

Podkreślono, że ustawa o partnerstwie nakłada na strony partnerstwa obowiązek podziału (alokacji) ryzyka budowy, ryzyka dostępności oraz ryzyka popytu. Natomiast w ustawie o koncesji wskazano, że strona prywatna ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług. Ryzyko ekonomiczne obejmuje ryzyko związane z popytem i podażą.

Zaktualizowany standard wskazuje teraz, że przykładem umów koncesji na roboty budowlane są umowy o:

a)       budowę płatnej autostrady,

b)      budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego,

c)       budowę parkingu miejskiego

wraz z utrzymaniem (eksploatacją) tych obiektów przez stronę prywatną za wynagrodzeniem w całości pobieranym od użytkowników tych obiektów, albo za wynagrodzeniem w części opłacanym przez stronę publiczną, a w części pobieranym od użytkowników tych obiektów. 

Z kolei przykładem umów koncesji na usługi są umowy o:

a)       utrzymanie istniejących obiektów kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych,

b)      zarządzanie istniejącymi obiektami kulturalnymi, rekreacyjnymi lub sportowymi,

c)       utrzymanie istniejącej autostrady płatnej,

d)      świadczenie usług bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet,

e)       świadczenie usług remontu istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,

f)       świadczenie usług wypożyczania rowerów miejskich

przez stronę prywatną za wynagrodzeniem w całości pobieranym od użytkowników tych obiektów, albo za wynagrodzeniem w części opłacanym przez stronę publiczną, a w części pobieranym od użytkowników tych obiektów.

Powyższe przykłady nie zostały zmienione w porównaniu do poprzedniego ujęcia

Pozostałe zmiany

Zaktualizowany standard uwzględnia podstawowe rozwiązania zawarte w:

  • Interpretacji KIMSF nr 12 „Umowy na usługi koncesjonowane” opracowanej przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) i wydanej przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB),
  • Interpretacji SKI nr 29 „Umowy na usługi koncesjonowane – ujawnianie informacji” opracowanej przez Stały Komitet ds. Interpretacji (SIC) i wydanej przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB),
  • Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości Sektora Publicznego nr 32 „Umowy na usługi koncesjonowane. Koncesjodawca” (MSRSP nr 32), opublikowanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASB).

Tak jak poprzednio przyjęto, że zawarte w standardzie schematy księgowań i przykłady nie stanowią jego integralnej części; służą jedynie wyjaśnieniu postanowień standardu.

W zakres standardu nie wchodzą zagadnienia:

  • stosowania przepisów podatkowych do umów będących przedmiotem standardu,
  • wpływu zobowiązań wynikających z umów na państwowy dług publiczny oraz deficyt sektora finansów publicznych

Uchwała nr 11/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. Urz. Min. Rozwoju i Finansów poz. 142).

Polecamy w Portalu FK:

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Słowa kluczowe:
duża nowelizacjaKSR
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel