Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Księgowanie zakupu i sprzedaży towarów - jak ujmować w księgach rachunkowych sprzedaż dokonywaną za pomocą kasy fiskalnej?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 1 lutego 2011
Pytanie:  Firma rozlicza się na pełnej księgowości. Jak powinno wyglądać księgowanie na koncie (strony Wn, Ma) dotyczące zakupu towarów i sprzedaży towarów? Czy sprzedaż powinna być księgowana na podstawie dobowych raportów kasowych, czy wystarczy miesięczny? Czy w ciągu roku musi być rozliczany magazyn, czy wystarczy dokonać rozliczenia na koniec roku? W jaki sposób należy wyliczyć koszt własny sprzedaży?
Odpowiedź: 

Sprawdź w komentarzu poniżej, jak należy dokonać księgowania na koncie księgowym transakcji zakupu i sprzedaży towarów, i jakie rozwiązania stosowane są przy obliczaniu kosztu własnego sprzedaży. W kwestii rozliczania magazynu, nie istnieje obowiązek dokonywania rozliczenia magazynu co miesiąc (rozliczenie takie może być dokonywane rzadziej).

Jeśli w dokumentacji polityki rachunkowości będzie umieszczony zapis, iż sprzedaż dokonywana za pomocą kas fiskalnych jest ujmowana w księgach rachunkowych na podstawie raportów miesięcznych to nie ma przeszkód, aby dokonywać takiego zapisu raz, zbiorczo.


Mając powyższe na uwadze należy dokonać następujących zapisów:

 • Wn Rozrachunki z odbiorcami - sprzedaż przez kasę (może być konto Pozostałe rozrachunki, Środki pieniężne w drodze),
 • Ma Rozrachunki z tytułu VAT - VAT należny,
 • Ma Przychody ze sprzedaży.
Powyższe zapisy mogą być ujmowane także na podstawie raportów dobowych. Proszę pamiętać, iż posiadanie kasy fiskalnej i rejestrowanie na niej sprzedaży jest wypełnieniem wymogu art. 24 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm), dalej: uor, dotyczącego ujmowania obrotu detalicznego w tym samym dniu, w którym został dokonany.

Operacje dotyczące zakupów zwykle ujmuje się zapisami:

 1. Faktura zakupu:
  • Wn Rozliczenie zakupu - kwota netto,
  • Wn Rozrachunki z tytułu VAT - VAT naliczony (jeśli przysługuje odliczenie),
  • Ma Rozrachunki z dostawcami.
 2. PZ zakupionych zapasów:
  • Wn Zapasy (Towary, Materiały),
  • Ma Rozliczenie zakupu.
O sposobie ewidencji rzeczowych aktywów trwałych stanowi art. 17 ust. 2 uor. Nie nakazuje on dokonywać rozliczenia magazynu co miesiąc. Można zatem czynić takie rozliczenia rzadziej - ważne, aby nie utracić kontroli nad prawidłowością gospodarki magazynowej i wypełniać obowiązki związane z częstotliwością inwentaryzacji rzeczowych składników obrotowych określone w art. 26 ust. 3 uor.

Jeśli chodzi o kwestię kosztu własnego sprzedaży to we wzorcowych planach kont dostępnych na rynku proponowane są różne rozwiązania.

Na przykład we „Wzorcowym planie kont” Ireny Iskry, Magdaleny Witkowskiej, Telesfora Żyznowskiego podaje się iż „(…) W jednostkach wytwarzających produkty (…) w celu ustalenia wyniku (zysku, straty) ze sprzedaży ustala - jako element przeciwstawny przychodom ze sprzedaży - koszt sprzedanych produktów w wysokości kosztów wytworzenia (...). Dla ustalenia kosztu własnego sprzedaży produktów, koszt wytworzenia sprzedanych produktów zwiększa się o koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu (w niniejszym opracowaniu przyjęto, że kosztów tych nie księguje się na koncie 701, lecz przenosi na konto 490).” Zgodnie z tym opracowaniem „Koszt sprzedanych produktów obejmuje m.in. wartość sprzedanych wyrobów gotowych i półproduktów w cenach przyjętych do ewidencji zapasów, odchylenia debetowe od cen ewidencyjnych produktów przypadające na wyroby sprzedane.

Inne rozwiązania tej kwestii przyjęte są w „Planie kont z komentarzem” Jerzego Gierusza. Występuje tutaj konto 706 Koszt własny sprzedaży produkcji przemysłowej. Zgodnie z komentarzem do tego konta służy ono do bieżącej ewidencji kosztu własnego sprzedaży produkcji przemysłowej.

Na koszt ten składają się księgowane oddzielnie m.in.:

 • wartość sprzedanych wyrobów w stałej cenie ewidencyjnej na poziomie planowanego kosztu wytworzenia,
 • odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych przypadających na produkty sprzedane,
 • część kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży przypadających na sprzedane wyroby i usługi.
Ewidencja kosztów może być różna, natomiast decyzja o wyborze właściwego rozwiązania należy do jednostki. Pisemną decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki dokonując stosownego zapisu w dokumentacji (polityce) rachunkowości.
Tekst opublikowany: 

27 grudnia 2010 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel