Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Księgowanie przekazania środka trwałego wniesionego wcześniej w formie aportu

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 30 stycznia 2014
Pytanie:  W jaki sposób zaksięgować przekazanie udziałowcowi spółki częściowo umorzonego środka trwałego, który był przez niego wniesiony aportem do spółki? Środek trwały przekazano nieodpłatnie.
Odpowiedź: 

Przekazanie powinno zostać zaksięgowane tak, jak likwidacja środka trwałego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 uor przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.

Przekazanie aportu rzeczowego w postaci środka trwałego należy ewidencjonować podobnie, jak likwidację środka trwałego zakupionego z własnych środków. Przekazanie środka trwałego wniesionego wcześniej jako aport nie wpłynie na wysokość kapitału zakładowego. Środek trwały w chwili wniesienia aportem powiększył majątek firmy i w okresie jego użytkowania przynosił określone korzyści. Dodatkowo Spółka odzyskała część kosztów podatkowych w formie częściowej amortyzacji do dnia przekazania środka trwałego wspólnikowi.

W ujęciu rachunkowym przekazanie środka trwałego wniesionego uprzednio jako aport związana jest z pozostałą działalnością operacyjną firmy. Koszt sprzedaży (wartość brutto środka minus dotychczasowe umorzenie) zaprezentuje Pani jako Pozostałe koszty operacyjne – art. 3 ust. 1 pkt. 32 lit. a uor.

Rozchód środka trwałego, powoduje konieczność zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w księgach rachunkowych darczyńcy. Ostatni odpis powinien być dokonany za miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie środka trwałego - art. 32 ust. 1 uor.

Przekazanie środka trwałego w ramach darowizny będzie neutralne dla podatku dochodowego przedsiębiorcy. Darowizna nie powoduje bowiem przychodu po stronie darczyńcy, jako że jest ona przekazaniem nieodpłatnym - w przeciwieństwie do np. sprzedaży środka trwałego. Dla celów podatku dochodowego nie ma znaczenia również fakt, czy przekazanie ma miejsce w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, czy też po jej zakończeniu.

Otrzymanie darowizny nie będzie skutkowało również obowiązkiem w ramach podatku dochodowego u obdarowanego, gdyż przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn (art. 2 ust. 1 pkt 3 updof). Obowiązek podatkowy na gruncie podatku od spadków i darowizn będzie ciążył zawsze tylko na obdarowanym, czyli nabywcy rzeczy.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem w przypadku darowizny przedmiotów, co do których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w części bądź w całości, konieczne jest ich opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Natomiast w sytuacji, gdy przy nabyciu danego składnika przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przekazanie tego składnika w darowiźnie nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Wyjątkiem w tej kwestii jest zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o czym mowa w art. 6 ustawy o VAT.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel