Kradzież części środka trwałego

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 18 października 2013
Pytanie:  Nasza firma zajmuje się prowadzeniem usług elektryczno-budowlanych. W sierpniu na placu budowy - na terenie stacji transformatorowej, zostały skradzione elementy postawionego przez nas rusztowania. Dany środek trwały został zamortyzowany w całości. Wyrządzona szkoda stanowi kwotę mniejszą od wartości środka trwałego wprowadzonego do ewidencji - ponieważ skradziono tylko część rusztowania. Posiadamy protokół z policji. Jak zaksięgować ten fakt w księdze handlowej z uwagi na fakt, że zlikwidować można tylko środek trwały w całości? Co w tej sytuacji należy zrobić?
Odpowiedź: 

Należy wyksięgować środek trwały z ewidencji w % udziale skradzionej części.

Jednym ze zdarzeń związanych ze środkami trwałymi może być ich kradzież. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji środek trwały nie powinien figurować w księgach rachunkowych, należy również zaprzestać jego amortyzacji. Usunięcie składnika aktywów powinno odbyć się za pomocą dowodu księgowego LT (likwidacja). W tym przypadku dokument powinien zostać wystawiony na podstawie protokołu sporządzonego przez policję po kradzieży.

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b uor (strata wynika pośrednio z działalności operacyjnej i mieści się w ogólnym ryzyku prowadzenia działalności), wartość skradzionego środka trwałego w wysokości nieumorzonej należy zaewidencjonować jako pozostałe koszty operacyjne.

Usunięcie środka trwałego z ksiąg rachunkowych powinno być odzwierciedlone w następujący sposób:

  1. Środek trwały w części umorzonej: strona Wn 050 "Umorzenie środków trwałych", strona Ma 010 "Środki trwałe".
  2. Środek trwały w części nieumorzonej: strona Wn 766 "Pozostałe koszty operacyjne", strona Ma 010 "Środki trwałe".

W Państwa przypadku skradziono część rusztowania. Zakładam, że na oryginalnej fakturze mieliście Państwo to rozbite na poszczególne elementy. Wówczas należy wziąć z faktury odpowiednie wartości i dokonać następującego księgowania, ze względu na fakt, iż rusztowanie było w 100% umorzone:

  • Wn Umorzenie ST
  • Ma Środki trwałe

Pod dokument LT należy podłączyć protokół policji. Gdyby z tym był kłopot, to należy odpowiednio oszacować % wartość skradzionego rusztowania i w tej części dokonać księgowania wg. ewidencji powyżej.

Jeżeli natomiast chodzi o stronę podatkową, warto zwrócić uwagę na art. 16 ust. 1 pkt 5 updop. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że za koszt uzyskania przychodów będzie uznawana wartość, która nie została zamortyzowana.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel