Jednostki zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

Autor: Wioletta Roman

Dodano: 16 lipca 2008

Pytanie: Jakie jednostki zobowiązane są do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych? Jaki jest cel badania sprawozdania finansowego? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

Pytanie: Jakie jednostki zobowiązane są do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych? Jaki jest cel badania sprawozdania finansowego? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.


Odpowiedź: Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych.


Od 1 stycznia 2009 r. brzmienie tego zapisu zmienia się na: „(…)podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych”), a także roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

 1. banków oraz zakładów ubezpieczeń,
 2. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 3. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 4. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
 5. pozostałych jednostek, w tym łączne sprawozdania finansowe, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
   1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
   2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
   3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.
Badaniu i ogłaszaniu podlegają również:
 1. roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy,
 2. spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie; od 1 stycznia 2009 r. dodano: „(…) a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR”.

Podstawa prawna: art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Autor: Wioletta Roman, biegły rewident, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Krakowie


Odpowiedź udzielona: 16 lipca 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel