Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jakie opłaty związane z nabyciem prawa do znaku towarowego zwiększają jego cenę nabycia?

Autor: Stanisław Hońko

Dodano: 29 maja 2007

Pytanie: Jesteśmy spółką akcyjną. Nabyliśmy prawo do znaku towarowego. Jakie opłaty związane z nabyciem tego prawa zwiększają jego cenę nabycia? Czy oplata za ochronę prawa do znaku zwiększa wartość początkową znaku firmowego? – pyta księgowa z Olsztyna.


Odpowiedź: Do ceny nabycia znaku towarowego zaliczy Pani wszystkie opłaty poniesione przed ujęciem tego składnika w księgach rachunkowych. Opłata za ochronę prawa do znaku towarowego jest kosztem okresu i nie zwiększa wartości początkowej zakupionego składnika wartości niematerialnych i prawnych.

Prawo do znaków towarowych jest zgodnie z prawem podatkowym i bilansowym zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.

Ustalając wartość początkową nabytego znaku towarowego, kieruje się Pani zasadami przewidzianymi dla podobnych składników.


Ustawa o rachunkowości (art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm., dalej: uor) nakazuje zaliczenie do ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych wszystkich kosztów poniesionych przez jednostkę do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.


Dlatego też cena nabycia prawa do znaku towarowego obejmuje również opłaty bezpośrednio związane z zakupem, takie jak opłaty notarialne, sądowe i patentowe, poniesione przed przyjęciem składnika wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Wartość początkową powiększają również koszty finansowania zewnętrznego (odsetki i prowizje) oraz różnice kursowe.


Przedstawione rozwiązanie jest zgodne z prawem podatkowym, a dokładniej z art. 16g ust. 3 ustawy z 12 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 54, poz. 654 ze zm.). Przepis ten nakazuje zaliczenie do ceny nabycia kwoty należnej zbywcy oraz kosztów zakupu naliczonych do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.


Do kosztów zakupu zalicza się w szczególności: koszty opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetki, prowizje, koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych. Biorąc pod uwagę przedstawione regulacje, może Pani zauważyć, że wszelkie koszty dające się przyporządkować do nabywanego prawa do znaku towarowego powiększają jego wartość początkową.

Proszę zauważyć, że konieczność wnoszenia opłat za ochronę prawa do znaku towarowego wynika z ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej: prawo własności przemysłowej). Wysokość opłat określa natomiast załącznik nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 90, poz. 1000).

Przepisy tego rozporządzenia wydzielają dwie grupy opłat związanych ze znakami towarowymi, a mianowicie: opłaty jednorazowe i opłaty okresowe.

Do opłat jednorazowych należą na przykład opłaty:

 • od podania o udzielenie prawa ochronnego,
 • od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa,
 • od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej lub wspólnotowego znaku towarowego w zgłoszenie krajowe,
 • za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego,
 • za podzielenie zgłoszenia,
 • od wniosku o odroczenie opłaty,
 • od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności,
 • za publikację o udzielonym prawie ochronnym,
 • od wniosku o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową,
 • za wyciąg z rejestru znaków towarowych,
 • za sporządzenie dowodu pierwszeństwa,
 • za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego.

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na okres dziesięcioletni. Za przedłużenie tego prawa na kolejne lata pobiera się opłatę o charakterze okresowym. Niewniesienie tej opłaty jest jedną z przesłanek wydania decyzji o odmowie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Prawo ochronne znaku towarowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 prawa własności przemysłowej).

Pani firma nabyła takie prawo od innej firmy, która wcześniej uiściła opłatę za dziesięcioletni okres ochronny. Z prawa własności przemysłowej nie wynika obowiązek ponownego wniesienia opłaty za prawo ochrony znaku towarowego ze względu na zmianę właściciela. Dlatego, co do zasady, opłata za przedłużenie okresu ochrony, która będzie wniesiona po ujęciu wartości niematerialnej i prawnej w księgach rachunkowych, nie zwiększa jej wartości początkowej i stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona. Ze względu na istotność rozliczanie w czasie tej opłaty nie wydaje się konieczne. Proszę również zwrócić uwagę, że ani przepisy uor, ani prawo podatkowe nie dopuszczają ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych.


Podstawa prawna:
- art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.),
- art. 16g ust. 3 ustawy z 12 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 13 lipca 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.),
- art. 147 i 162 ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.),
- załącznik nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 90, poz. 1000).


Autor: Stanisław Hońko, pracownik naukowy Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego


Odpowiedź udzielona: 9 marca 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel