Jakie kwalifikacje należy posiadać, aby otworzyć biuro rachunkowe?

Jerzy Andrzej Tomczak

Autor: Jerzy Andrzej Tomczak

Dodano: 28 czerwca 2012
Pytanie:  Jestem zainteresowana założeniem działalności w formie biura rachunkowego. Mam wykształcenie średnie technik ekonomista, specjalizacja rachunkowość małych i średnich firm, ukończyłam kursy, tj.: księgowy bilansista, specjalista do spraw podatku od towarów i usług, ZUS-y, kadry, płace, a także czas pracy kierowcy. Pracuję już 5 lat jako pracownik biurowy, z tego 2 lata w średniej firmie jako kadrowa, gdzie zajmowałam się także dekretacją dokumentów księgowych oraz sprawozdaniami GUS, deklaracjami ZUS, ubezpieczeniami, rozliczeniami pracy kierowców w transporcie międzynarodowym, a od początku 2009 r. pracuję jako samodzielna księgowa zajmująca się KPiR w firmie produkcyjno-handlowo-usługowej. Proszę mi powiedzieć, jak z moimi kwalifikacjami otworzyć biuro rachunkowe? Czy z moim średnim wykształceniem mogę ubiegać się o certyfikat księgowego? Jeśli nie, to co muszę zrobić, aby ten certyfikat uzyskać? 

Wykształcenie średnie nie jest przeszkodą do uzyskania certyfikatu księgowego. Należy jednak m.in. wykazać się dwuletnią praktyką w księgowości. Poznaj pozostałe uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego!

Odpowiedź: 

Wykształcenie średnie nie jest przeszkodą do uzyskania certyfikatu księgowego. Musi Pani jednak wykazać się dwuletnią praktyką w księgowości i zdać stosowny egzamin. Niestety, Pani dotychczasowe zatrudnienie nie może być uznane za praktykę w księgowości, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (prowadzenia biura rachunkowego) są osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych (art. 76a ust. 4 uor).

Certyfikat księgowy wydaje Minister Finansów na wniosek osoby fizycznej, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 uor, oraz m.in.
 • posiada dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy
  (art. 76b ust. 1 uor).
Wszystkie ww. warunki spełnione muszą być łącznie.

Za praktykę w księgowości, o której mowa wyżej, uważa się wykonywanie na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej - następujących czynności: 

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym lub 
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub 
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, lub 
 • badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta
  (art. 76b ust. 2 uor). 
W przepisach tych nie wymieniono prowadzenia KPiR. W związku z tym do wymaganego okresu praktyki w księgowości nie może Pani zaliczyć pracy przy prowadzeniu tej ostatniej. Nie może Pani zaliczyć również okresu, w którym oprócz obowiązków kadrowej, zajmowała się Pani dekretacją dokumentów, bowiem jest to tylko jedna z czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, zaś art. 76b ust. 2 uor mówi o prowadzeniu, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

Żeby zatem uzyskać certyfikat księgowy musi Pani przede wszystkim posiadać udokumentowaną dwuletnią praktykę w księgowości, o której mowa w art. 76b ust. 2 uor, a następnie zdać stosowny egzamin.

W środkach masowego przekazu trwa dyskusja na temat propozycji Ministra Finansów dotyczącej deregulacji zawodu księgowego. Propozycja ta eliminuje obowiązek uzyskiwania certyfikatu księgowego i de facto uwalnia ten zawód, co oznaczałoby rozwiązanie Pani problemu. Trudno jednak przewidzieć, czy w ogóle i w jakim terminie propozycja ta wcielona zostanie w życie.
Jerzy Andrzej Tomczak

Autor: Jerzy Andrzej Tomczak

Doradca podatkowy, właściciel kancelarii istniejącej od 1991 r. oraz serwisu "JAT Serwis doradztwa podatkowego on-line". Zajmuje się między innymi sporządzaniem ekspertyz i opinii podatkowych, prowadzeniem postępowań i reprezentowaniem podatników przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor wielu tekstów o tematyce podatkowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel