Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jak zaksięgować wycenę i podatek odroczony od inwestycji dostępnych do sprzedaży?

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 20 września 2012
Pytanie:  Jak zaksięgować wycenę i podatek odroczony od inwestycji dostępnych do sprzedaży? Czy podatek odroczony wchodzi tylko na kapitał z aktualizacji wyceny? Czy trzeba go odnieść również na konto podatek dochodowy?

W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży są możliwe różne zasady ich wyceny. Właśnie przyjęcie różnych podstaw wyceny może rodzić różnice między wartością bilansową i podatkową, co zgodnie z art. 37 uor wymagać może ustalenia podatku odroczonego. Poznaj pełna treść odpowiedzi i sprawdź księgowania.

Odpowiedź: 

Jeżeli Pana jednostka zmiany wartości aktywów finansowych odniosła na kapitał z aktualizacji wyceny to również rezerwę lub aktywa z tytułu odroczonego podatku należy ujmować na tym kapitale. Ewidencję przedstawiam w dalszej części odpowiedzi.

Zgodnie z rif aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to instrumenty finansowe, których nie można zakwalifikować do żadnej z innych wymienionych w rif kategorii (aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności). Zalicza się tutaj instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (na przykład: obligacje, bony skarbowe) oraz instrumenty kapitałowe (akcje, udziały).  

W wypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży są możliwe różne zasady ich wyceny. Właśnie przyjęcie różnych podstaw wyceny może rodzić różnice między wartością bilansową i podatkową, co zgodnie z art. 37 uor wymagać może ustalenia podatku odroczonego.

Analizując art. 37 uor należy stwierdzić, że:

 1. Jednostki na dzień bilansowy mają obowiązek tworzenia rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku, jeżeli ich sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania.
 2. Jako przyczyny tworzenia rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku wymienia się  przejściowe dodatnie lub ujemne różnice między bilansową wartością aktywów i pasywów.
 3. Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczania podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób bezpośredni i pośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową.
 4. Wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego.
 5. Rezerwy i aktywa  z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczania podatku dochodowego.
 6. Wysokość rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Jednak najważniejszym zapisem dotyczącym omawianego pytania jest art. 37 ust. 9 uor, według którego rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

Dlatego odpowiadając na Pana pytanie można stwierdzić, że:

 1. Jeżeli jednostka zmiany wartości aktywów finansowych odniosła na kapitał z aktualizacji wyceny to również rezerwę lub aktywa z tytułu odroczonego podatku należy ujmować na tym kapitale:

  a) Rezerwa z tytułu podatku odroczonego:
  • Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny”,
  • Ma „Rezerwy”.
  b) Aktywa z tytułu podatku odroczonego:
  • Wn „Inne rozliczenia międzyokresowe”,
  • Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny”.
 2. Jeżeli jednostka zmiany wartości aktywów finansowych odniosła w przychody lub koszty finansowe wtedy ujmuje się to na koncie „Podatek dochodowy”, czyli wpływa na wynik finansowy, i tak:

  a) Rezerwa z tytułu podatku odroczonego:
  • Wn „Podatek dochodowy”,
  • Ma „Rezerwy”.
  b) Aktywa z tytułu podatku odroczonego:
  • Wn „Inne rozliczenia międzyokresowe”,
  • Ma „Podatek dochodowy”.
Tekst opublikowany: 

29 sierpnia 2012 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel