Jak wykazać korektę podatku dochodowego w księgach rachunkowych?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 19 maja 2010
Pytanie:  Jak zaksięgować naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r.? Dochód do opodatkowania wyniósł 35.000 zł, wynik według rachunku kalkulacyjnego: 14.000 zł, podatek dochodowy od osób prawnych: 6.650 zł. Jakie będą księgowania związane z naliczeniem tego podatku i czy zmniejszy on wynik, tj. 14.000? Dodam że sprawozdanie zostało zatwierdzone 31 marca 2010 r.
Odpowiedź: 

Sposób księgowania związany jest ściśle z poziomem istotności błędu. W przypadku błędu istotnego ujęcie podatku dochodowego nie powinno wpłynąć na poziom wyniku finansowego. Sposób księgowania przedstawiam na przykładzie.

Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to skutki tego rodzaju zdarzeń ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała (art. 54 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor).

Błędy z lat poprzednich

Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako „zysk (strata) z lat ubiegłych”.

Sposób ujęcia związany jest ściśle z zasadą istotności.

Zgodnie z zasadą istotności jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na jakość informacji sprawozdawczej (art. 4 ust. 4 uor).

Sposób księgowania korekty podatku dochodowego uzależniony jest zatem od rzędu wielkości błędu. Jeżeli błąd jest nieistotny, to skutki korekty mogą zostać ujęte w księgach roku bieżącego. Jeżeli natomiast jednostka uzna błąd za istotny, wówczas księgowania powinny być przeprowadzone z pominięciem kont wynikowych.

PRZYKŁAD
Spółka z o.o. w 2009 r. ujęła w księgach rachunkowych podatek dochodowy na poziomie 5.000 zł. Saldo konta przedstawia się następująco:
  • Wn „Podatek dochodowy” 5.000 zł.
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone 31 marca 2010 r. W związku z tym spółka nie ma możliwości ujęcia w księgach 2009 r. prawidłowo skalkulowanego podatku, który wynosi 6.650 zł.

Spółka uznała poziom błędu za nieistotny, w związku z czym różnicę między dotychczas skalkulowanym podatkiem a ponownie skalkulowanym podatkiem w 2010 r. postanowiła ująć z wykorzystaniem konta wynikowego:
  • Wn „Podatek dochodowy” 1.650 zł (6.650-5.000),
  • Ma „Rozrachunki z Urzędem Skarbowym” 1.650 zł (6.650-5.000).
Spółka uznała poziom błędu za istotny w związku z czym różnicę między dotychczas skalkulowanym podatkiem a ponownie skalkulowanym podatkiem w 2010 r. postanowiła ująć z pominięciem kont wynikowych:
  • Wn „Rozliczenie wyniku finansowego 2009 r.” 1.650 zł (6.650-5.000),
  • Ma „Rozrachunki z urzędem skarbowym” 1.650 zł (6.650-5.000).
Tekst opublikowany: 

19 maja 2010 r.

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel