Jak sporządzić zestawienie zmian w kapitale własnym

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 5 czerwca 2018
Pytanie:  W spółce akcyjnej na koniec 2017 roku struktura kapitału własnego kształtowała się następująco: kapitał podstawowy 10 500 000 zł, kapitał zapasowy 300 000 zł, kapitał rezerwowy 100 000 zł, kapitał za aktualizacji wyceny 250 000 zł, zysk netto roku bieżącego 150 000 zł. W roku obrotowym 2018 w spółce wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1.Wartość kapitału podstawowego została powiększona poprzez dodatkowa emisje 1 000 000 akcji w wartości nominalnej 10 zł/akcja. Akcjonariusze w całości opłacili dodatkową emisję akcji w kwocie 12 000 000 zł. Koszty emisji wyniosły 200 000 zł. 2. Zlikwidowano maszynę produkcyjną objętą kapitałem z aktualizacji wyceny w kwocie 100 000 zł. Wartość ta zasiliła kapitał zapasowy. 3. W lipcu wypłacono zaliczkę na poczet zysku roku bieżącego w kwocie 10 000 zł. 4. W czerwcu przeksięgowano zysk netto z roku poprzedniego w kwocie 150 000 zł oraz dokonano jego podziału, zasilając w kwocie 12 000 zł kapitał zapasowy /odpis obowiązkowy/,natomiast kwota 138 000 zł została wypłacona akcjonariuszom w postaci dywidendy. 5. Wartość zysku netto roku bieżącego wyniosła 350 000 zł. 6. Zgodnie z planami zarządu cała wartość wyniku netto z roku bieżącego zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy. Na podstawie przedstawionych informacji, proszę o sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym.
Odpowiedź: 

Na podstawie przedstawionych w pytaniu danych poniżej prezentujemy zestawienie zmian w kapitale własnym.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

   

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, (BO)

    11 300 000,00   

 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

   

- korekty błędów

   

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

    11 300 000,00   

 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

    10 500 000,00   

 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

                           -     

 

a) zwiększenie (z tytułu)

   

- wydania udziałów (emisji akcji)

    10 000 000,00   

 1000000*10

...

   

b) zmniejszenie (z tytułu)

   

- umorzenia udziałów (akcji)

   

...

   

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

    10 500 000,00   

 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

          300 000,00   

 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

       1 912 000,00   

 

a) zwiększenie (z tytułu)

       1 912 000,00   

 

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

       1 800 000,00   

 2000000-200000

- podziału zysku (ustawowo)

            12 000,00   

 

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

   

- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny

          100 000,00   

 

b) zmniejszenie (z tytułu)

   

- pokrycia straty

   

...

   

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

       2 212 000,00   

 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

          250 000,00   

 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

-        100 000,00   

 

a) zwiększenie (z tytułu)

   

...

   

b) zmniejszenie (z tytułu)

          100 000,00   

 

- zbycia środków trwałych

          100 000,00   

 

...

   

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

          150 000,00   

 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

          100 000,00   

 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

                           -     

 

a) zwiększenie (z tytułu)

   

...

   

b) zmniejszenie (z tytułu)

   

...

   

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

          100 000,00   

 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

          150 000,00   

 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

          150 000,00   

 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

   

- korekty błędów

   

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

          150 000,00   

 

a) zwiększenie (z tytułu)

   

- podziału zysku z lat ubiegłych

   

...

   

b) zmniejszenie (z tytułu)

          150 000,00   

 

- przekazanie na kapitał zapasowy

            12 000,00   

 

- przeznaczenie na dywidendy

          138 000,00   

 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

                           -     

 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

   

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

   

- korekty błędów

   

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

                           -     

 

a) zwiększenie (z tytułu)

   

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

   

...

   

b) zmniejszenie (z tytułu)

   

...

   

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

                           -     

 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

   

6. Wynik netto

          340 000,00   

 

a) zysk netto

          350 000,00   

 

b) strata netto

   

c) odpisy z zysku

            10 000,00   

 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

    13 302 000,00   

 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

    12 962 000,00   

 13.302.000-340.000

Zwrócę uwagę, że proponowany podział wyniku tj. przekazanie całości na kapitał zapasowy spowoduje problem z odzyskaniem wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel