Jak prawidłowo zaksięgować zakup wózka widłowego?

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 26 lipca 2012
Pytanie:  Spółka jawna zakupiła wózek paletowy widłowy, 2000 kg o wartości netto 657,72 zl. Użytkować będziemy dłużej niż rok. Jak prawidłowo zaksięgować wózek?

Zgodnie z prawem bilansowym w księgach rachunkowych powinno się ująć wszelkie przychody i odpowiadające im koszty. A jak będzie w tym przypadku? Sprawdź.

Odpowiedź: 

Z Państwa opisu wynika, iż środek trwały będzie używany dłużej niż rok, zatem powinien zostać ujęty jako składnik rzeczowych aktywów trwałych i zostać zaprezentowany w bilansie.

Środki trwałe zgodnie z prawem bilansowym należą do aktywów trwałych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 13 uor przez aktywa trwałe rozumiemy rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych.

Natomiast jako środki trwałe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 uor rozumiemy rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

 1. nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 2. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 3. ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 4. inwentarz żywy.
Z Państwa opisu wynika, iż środek trwały będzie używany dłużej niż rok, zatem powinien zostać ujęty jako składnik rzeczowych aktywów trwałych i zostać zaprezentowany w bilansie.

Oczywiście środek trwały podlega umorzeniu. Wartość początkową środków trwałych - z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową - zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu (art. 31 ust. 2 uor).

Zgodnie z art. 31 ust. 1 uor odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych - art. 32 ust. 3 uor.

Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 1 uor nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Także w przepisach prawa podatkowego można znaleźć wskazówki odnośnie środków trwałych. I tak zgodnie z art. 16 ust. 1 updop amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy zwane środkami trwałymi.

Natomiast zgodnie z art. 16d ust. 1 updop podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Oznacza to, że taki składnik aktywów trwałych może być umorzony jednorazowo w miesiącu jego przyjęcia do użytkowania.

Składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania - art. 16d ust. 2 cit.

Księgowania w państwa przypadku:

 1. Zakup środka trwałego
  • Wn środki trwałe (netto)
  • Wn Vat naliczony
  • Ma Zobowiązania wobec dostawców.
 2. Umorzenie jednorazowe środka trwałego
  • Wn Amortyzacja
  • Ma Umorzenie środków trwałych.
Tekst opublikowany: 

10 lipca 2012 r.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel