Fakturę za koszty nieistotne można ująć w koncie – usługi obce

Data publikacji:
/appFiles/site_1/images/autor/UEZDzLK3CPA5brk.jpeg

Grzegorz Magdziarz

Poleć znajomemu
Pytanie:  Spółka otrzymała fakturę za najem serwera (hosting) na kwotę brutto 539,99 zł (w tym VAT 100,97 zł) na okres 5 lat (od 08.10.2014 r. do 09.10.2019 r.). Faktura została opłacona przez Spółkę w dniu 06.10.2014 r. Spółka nie odlicza podatku VAT (zwolnienie przedmiotowe) – VAT nie podlegający odliczeniu ewidencjonuje na koncie 404 (pozostałe podatki i opłaty w analityce kup). Ewidencję kosztów Spółka prowadzi w układzie rodzajowym z pominięciem konta 30 i konta 490. Jak prawidłowo należy ująć w księgach rachunkowych powyższą fakturę przyjmując, że są to koszty nieistotne?
Odpowiedź: 

Skoro są to kwoty nieistotne z punktu widzenia Spółki można ująć FV jako koszty rodzajowe w zespole kont „Usługi obce”.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 uor w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione – art. 6 ust. 2 uor.

Oznacza to, iż dla usługi długoterminowej (jak najem, dzierżawa, ubezpieczenia) należy księgować jako rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne. Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 uor jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Według KSR nr 5 najemca lub dzierżawca zalicza opłaty z tytułu umowy najmu lub dzierżawy zależnie od celu użytkowania przedmiotu najmu lub dzierżawy:

a) do kosztów działalności operacyjnej lub pozostałych kosztów operacyjnych - w razie stosowania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,
b) do kosztów wytworzenia, ogólnego zarządu lub sprzedaży bądź do kosztów pozostałej działalności operacyjnej – w przypadku stosowania wariantu kalkulacyjnego rachunku zysku i strat.

W księgach rachunkowych dzierżawcy lub najemcy wydatki na czynsz z tytułu najmu bądź dzierżawy przedmiotu używanego dla potrzeb podstawowej działalności operacyjnej ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

  • Wn konto 40-2 "Usługi obce",
  • Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

W sytuacji, gdy czynsz z tytułu najmu bądź dzierżawy jest płacony za okres dłuższy niż miesiąc, w księgach najemcy lub dzierżawcy podlega on rozliczeniu za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów (konto 64). W przypadku najmu i dzierżawy okres rozliczania kosztów będzie pokrywał się z okresem za jaki opłacono czynsz i będzie odpisywany w równych miesięcznych ratach.

Jednak jak wspominałem, jeżeli są to kwoty nieistotne można ująć je jednorazowo w koszty rodzajowe (schemat powyżej) korzystając z uproszczeń określonych w art. 4 ust. 4 uor. Pod warunkiem jednak, że jego wartość faktycznie nie jest istotna i nie wywiera znaczącego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kwesta VAT nie ma znaczenia, skoro podlegacie Państwo zwolnieniu przedmiotowemu.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel