Czy spółka partnerska prowadząca KPiR ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 16 lutego 2010
Pytanie:  Czy spółka partnerska prowadząca KPiR ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym? Jeżeli tak, to czy należy dodatkowo złożyć i opłacić wniosek o zmianę wpisu (sprawozdanie finansowe i inne dokumenty KRS-Z30)? W jakim terminie należy złożyć sprawozdanie? Czy  sprawozdanie musi zawierać wszystkie elementy?
Odpowiedź: 

Spółka partnerska podlega wpisowi do KRS, a więc ciąży na niej obowiązek złożenia do rejestru sadowego (zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor):

  • rocznego sprawozdania finansowego,
  • opinii biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu,
  • odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

Kierownik powinien złożyć te dokumenty w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Nie ma natomiast obowiązku złożenia sprawozdania z działalności, ponieważ spółka partnerska (zgodnie z art. 49 ust. 1 uor) go nie sporządza.

To, ile elementów w ramach rocznego sprawozdania finansowego należy złożyć, zależy od tego, czy sprawozdanie spółki partnerskiej podlegało badaniu za 2009 r.

Jeśli w sprawozdaniu za 2008 r. spełnione zostały co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec 2008 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej: 2.500.000 euro, czyli 10.431.000 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2008 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej: 5.000.000 euro, czyli 20.862.000 zł,
to wtedy należy do rejestru złożyć wszystkie 5 elementów sprawozdania (bilans, rachunek zysków i strat, dwuczęściową informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym).
Jeśli natomiast nie wystąpił obowiązek poddania sprawozdania za 2009 r. badaniu przez biegłego, to należy złożyć bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- art. 45 ust. 2 i 3, art. 49 ust. 1, art. 69 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).
- art. 40 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.).
Tekst opublikowany: 

16 lutego 2010 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel