Czy spółka jawna będąca na pełnej księgowości jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do KRS?

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 15 maja 2007

Pytanie: Czy spółka jawna będąca na pełnej księgowości jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do KRS? Jeżeli tak, to jakie jeszcze inne dokumenty powinna dołączyć? - pyta księgowa z Torunia.


Pytanie: Czy spółka jawna będąca na pełnej księgowości jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do KRS? Jeżeli tak, to jakie jeszcze inne dokumenty powinna dołączyć? - pyta księgowa z Torunia.


Odpowiedź: Tak, spółka jawna będąc na pełnej księgowości ma obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe do KRS. Zgodnie z art. 69 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm., dalej: uor) do właściwego sądu rejestrowego należy złożyć:

  • roczne sprawozdanie finansowe obejmujące wszystkie jego elementy obowiązujące daną jednostkę (dotyczy spółki jawnej),
  • opinia biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu), może dotyczyć spółki jawnej,
  • odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty (dotyczy spółki jawnej).

Wymienione elementy należy złożyć w KRS w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a jeżeli nie zostało zatwierdzone, to w ciągu 15 dni po upływie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Warto podkreślić, że zgodnie z art. 45,\ ust. 2 uor sprawozdanie finansowe każdej jednostki gospodarczej stosującej przepisy ustawy składa się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W wypadku jednostek zobowiązanych do corocznego badania sprawozdań finansowych, co określa art. 64 uor, do zakresu sprawozdania finansowego zalicza się rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Ponadto, zgodnie z art. 49 uor, w wypadku spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki, czyli nie dotyczy spółki jawnej.


Podstawa prawna: art. 69 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).


Autor: dr hab. Waldemar Gos, profesor w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego


Odpowiedź udzielona: 27 marca 2007 r.
Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel