Cel badania sprawozdania finansowego

Autor: Wioletta Roman

Dodano: 16 lipca 2008

Pytanie: Jaki jest cel badania sprawozdania finansowego? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

Pytanie: Jaki jest cel badania sprawozdania finansowego? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.


Odpowiedź: Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta – na podstawie badania sprawozdania finansowego - wyrażenie opinii uzupełnionej o raport o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki przedkładającej to sprawozdanie do badania.


Biegły rewident ma zatem stwierdzić, czy sprawozdanie, jako całość, i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe (system księgowości) są wolne od uchybień polegających na pominięciu lub zniekształceniu informacji ważnych (istotnych) dla czytelnika, i czy można uznać za wiarygodne (rzetelne, prawidłowe) i jasne informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

Podstawa prawna:
- art. 65 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
- Norma nr 1wykonywania zawodu biegłego rewidenta

Autor: Wioletta Roman, biegły rewident, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Krakowie


Odpowiedź udzielona: 16 lipca 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel