Bilans oraz RZiS Spółki komandytowej

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 13 czerwca 2013
Pytanie:  Pytanie: Spółka komandytowa posiada dwóch wspólników uczestniczących w zysku/strat spółki. Na koniec roku spółka sporządza rachunek zysków i strat oraz bilans z działalności spółki i przekazuje go wspólnikom. Moje pytanie czy bilans i rachunek zysków i strat powinna sporządzić w udziale procentowym np. dla Spółki z o.o.  15% a dla osoby fizycznej 85%zgodnie z postanowieniem umowy Spółki  czy jeden z całości a w informacji opisowej dołączonej do sprawozdania określić koszty i przychody do opodatkowania w udziale procentowym dla poszczególnych wspólników?
Odpowiedź: 

Zgodnie z prawem bilansowym w księgach rachunkowych powinno się ująć wszelkie przychody i odpowiadające im koszty. A jak będzie w tym przypadku? Sprawdź.

Bilans powinien być sporządzony dla Spółki jak dla jednej jednostki rachunkowej.

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 uor.

Bilans jest to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dany dzień, nazywany dniem bilansowym (np. na koniec danego roku obrotowego). Przedstawiane w bilansie aktywa są to kontrolowane przez spółkę zasoby. Pasywa natomiast pokazują wszystkie źródła finansowania tych zasobów.

Bilans powinien odzwierciedlać majątek Spółki jako całości (wspólnej części). Dlatego nie ma potrzeby dzielenia go jak i RZiS dla każdego wspólnika osobno. Dla celów ewidencyjnych można jednak dokonać prezentacji przychodów i kosztów w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w podziale % odpowiadającym udziałów wspólnika w kapitale spółki.

Struktura i układ bilansu oraz RZiS przedstawia załącznik nr 1 do uor.

- art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – uor.
Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel