Amortyzacja od środków trwałych z dotacji

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 27 sierpnia 2012
Pytanie:  Czy przypadająca na dany rok rata odpisu dotacji do wysokości amortyzacji środków trwałych, otrzymanej uprzednio na sfinansowanie budowy i modernizacji środków trwałych z UE, a stanowiącej obecnie rozliczenia międzyokresowe przychodów należy odnieść w pozostałe przychody operacyjne, czy w dotacje w rachunku zysków i strat?

Zgodnie z prawem bilansowym w księgach rachunkowych powinno się ująć wszelkie przychody i odpowiadające im koszty. A jak będzie w tym przypadku? Sprawdź.

Odpowiedź: 

W pisanej sytuacji powinni Państwo ratę odpisu dotacji odnieść w pozostałe przychody operacyjne.

Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową (art. 28 ust. 5 uor).

Kwestia rozliczania dotacji jest uregulowana w polskim prawie bilansowym w art. 41 uor. I tak zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 uor rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Potwierdza to także art. 3 ust. 1 pkt 32 uor, zgodnie z którym przez pozostałe przychody/koszty operacyjne rozumiemy m.in. przychody i koszty związane z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.

Natomiast w rachunku Zysków i Strat w pozycji „Dotacje” ujmiemy bardziej tzw. dotacje do przychodu niezwiązane z wytworzeniem lub nabyciem rzeczowych aktywów trwałych.

Szczegółowo kwestia ta jest opisana w MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”. MSR 20 §24 finansowego wskazuje, iż dotacje rządowe do aktywów łącznie z niepieniężnymi dotacjami wykazywanymi w wartości godziwej prezentuje się w bilansie jako przychody przyszłych okresów lub odejmuje kwotę dotacji w celu uzyskania wartości bilansowej składnika aktywów. Natomiast § 26 mówi, iż zgodnie z jedną z metod przedstawia się dotację jako przychód przyszłych okresów, który jest w sposób racjonalny i systematyczny ujmowany jako przychód na przestrzeni okresu użytkowania składnika aktywów.

Natomiast § 29 stanowi, iż dotacje do przychodu są niekiedy prezentowane jako przychód w oddzielnej pozycji rachunku zysków i strat lub w ogólnej pozycji zatytułowanej „Pozostałe przychody”.

Natomiast (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 updop) wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych z drugiej strony odpis amortyzacyjny przypadający na część sfinansowaną dotacją nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Tekst opublikowany: 

1 sierpnia 2012 r.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel