Zakup budynku na prowadzenie działalności -poznaj skutki podatkowe

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 9 października 2018
Pytanie:  Małżeństwo prowadzi spółkę cywilną (KPiR, VAT), kupili prywatnie dom razem z budynkiem gospodarczym. Budynek będzie przeznaczony do prowadzenia działalności. Czy można odliczać VAT naliczony z bieżących faktur (brama, drzwi, ogrodzenie)? Jakie ma o skutki w KPiR?
Odpowiedź: 

Podatnicy mogą odliczyć VAT naliczony od wskazanych wydatków. Jest to możliwe o ile  budynek będzie wykorzystywany w działalności opodatkowanej VAT. Wydatki na wykończenie budynku stanowią element kalkulacyjny wartości początkowej (koszt wytworzenia). Stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%, ale istnieje możliwość ustalenia indywidualnej stawki.

Skutki w VAT

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Dla powstanie prawa do odliczenia VAT naliczonego istotne jest to, czy zakupione usługi i towary mają służyć działalności opodatkowanej VAT. Liczy się bowiem zamiar podatnika. Jeśli zatem spółka cywilna małżonków jest podatnikiem VAT czynnym i warsztat ma służyć działalności opodatkowanej VAT, to jak najbardziej można  odliczyć VAT naliczony.

Skutki w KPiR

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z kolei (zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o PIT), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Mając na uwadze powyższe, wydatki ponoszone na wykończenie budynku, które należy uznać za wydatki poniesione na wytworzenie własnego środka trwałego nie mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Będą one natomiast kosztem wytworzenia budynku, a tym samym będą stanowić jego wartość początkową, od której będą naliczone odpisy amortyzacyjne, które podatnicy mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Roczna stawka amortyzacyjna dla budynków niemieszkalnych wynosi 2,5%. Jednak można rozważyć zastosowanie stawki indywidualnej, jeśli podatnicy znają datę oddania budynku gospodarczego do używania przez poprzedniego właściciela. Przy czym okres amortyzacji nie może być dłuższy niż 10 lat.

Podatnicy (z zastrzeżeniem art. 22l ustawy o PIT), mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel