Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 7 stycznia 2011
Pytanie:  Nauczyciel rozwiązał stosunek pracy z naszą szkołą w związku z przejściem na emeryturę. Został objęty opieką funduszu socjalnego obejmującego wszystkich emerytów i rencistów (nauczycieli) z terenu miasta. Jednocześnie został zatrudniony na cząstkę etatu w szkole, jako nauczyciel. Czy pracownik ten może korzystać ze świadczeń socjalnych zarówno, jako pracownik z funduszu szkoły i jako emeryt z funduszu emerytów?
Odpowiedź: 

Przepisy nie regulują wprost tej kwestii. Jednakże wydaje się, iż pracownik może korzystać ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tylko z jednego tytułu.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela w szkołach powinien funkcjonować zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zasady, na jakich się z niego korzysta powinny być konkretnie wskazane w regulaminie tego funduszu. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonywane są odpowiednie odpisy.

Ustawa Karta Nauczyciela stanowi, że odpisy dla nauczycieli łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

Do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach, w zakresie nieuregulowanym ustawą Karta Nauczyciela stosuje się ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Także ta ustawa stanowi, że osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie ZFŚS, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu.

Z powyższych regulacji wynika, że świadczeniami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych objęci są aktualni pracownicy szkoły (także nauczyciele) - oraz byli pracownicy, przede wszystkim emeryci i renciści. Dla ustalenia, z której „puli” świadczeń z ZFŚS miałby korzystać emerytowany nauczyciel, który podjął prace w szkole - wydaje się, że należy przyjąć, że jeżeli emeryt podejmuje pracę - traci status „emeryta byłego pracownika”.

Dotyczy to także - moim zdaniem - takiego nauczyciela, który np. pobiera świadczenie emerytalne i pracuje w szkole na część etatu. Można uznać, że posiada ona status „pracownika - emeryta”, ale już nie „emeryta - byłego pracownika”.

PRZYKŁAD

Pracownik - nauczyciel przeszedł na emeryturę. Należy na niego dokonać odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole w odpowiedniej wysokości (5 proc. pobieranej przez niego emerytury). Jeżeli następnie nauczyciel ten zostanie zatrudniony w szkole np. na część etatu, znajdzie to odzwierciedlenie w faktycznej przeciętnej liczbie zatrudnionych nauczycieli, co w konsekwencji wpłynie na wysokość obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w szkole nauczycieli. Natomiast będzie korzystał ze świadczeń socjalnych, które zgodnie z regulaminem ZFŚS obowiązującym w danej szkole przysługują pracownikom.

Tekst opublikowany: 

7 stycznia 2011 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel