Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  Nauczyciel rozwiązał stosunek pracy z naszą szkołą w związku z przejściem na emeryturę. Został objęty opieką funduszu socjalnego obejmującego wszystkich emerytów i rencistów (nauczycieli) z terenu miasta. Jednocześnie został zatrudniony na cząstkę etatu w szkole, jako nauczyciel. Czy pracownik ten może korzystać ze świadczeń socjalnych zarówno, jako pracownik z funduszu szkoły i jako emeryt z funduszu emerytów?
Odpowiedź: 

Przepisy nie regulują wprost tej kwestii. Jednakże wydaje się, iż pracownik może korzystać ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tylko z jednego tytułu.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela w szkołach powinien funkcjonować zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zasady, na jakich się z niego korzysta powinny być konkretnie wskazane w regulaminie tego funduszu. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonywane są odpowiednie odpisy.

Ustawa Karta Nauczyciela stanowi, że odpisy dla nauczycieli łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

Do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach, w zakresie nieuregulowanym ustawą Karta Nauczyciela stosuje się ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Także ta ustawa stanowi, że osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie ZFŚS, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu.

Z powyższych regulacji wynika, że świadczeniami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych objęci są aktualni pracownicy szkoły (także nauczyciele) - oraz byli pracownicy, przede wszystkim emeryci i renciści. Dla ustalenia, z której „puli” świadczeń z ZFŚS miałby korzystać emerytowany nauczyciel, który podjął prace w szkole - wydaje się, że należy przyjąć, że jeżeli emeryt podejmuje pracę - traci status „emeryta byłego pracownika”.

Dotyczy to także - moim zdaniem - takiego nauczyciela, który np. pobiera świadczenie emerytalne i pracuje w szkole na część etatu. Można uznać, że posiada ona status „pracownika - emeryta”, ale już nie „emeryta - byłego pracownika”.

PRZYKŁAD

Pracownik - nauczyciel przeszedł na emeryturę. Należy na niego dokonać odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole w odpowiedniej wysokości (5 proc. pobieranej przez niego emerytury). Jeżeli następnie nauczyciel ten zostanie zatrudniony w szkole np. na część etatu, znajdzie to odzwierciedlenie w faktycznej przeciętnej liczbie zatrudnionych nauczycieli, co w konsekwencji wpłynie na wysokość obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w szkole nauczycieli. Natomiast będzie korzystał ze świadczeń socjalnych, które zgodnie z regulaminem ZFŚS obowiązującym w danej szkole przysługują pracownikom.

Tekst opublikowany: 

7 stycznia 2011 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel