Wczasy pod gruszą i kolonie dla dzieci. Sprawdź, jak je prawidłowo oskładkować i opodatkować

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 22 sierpnia 2017
2e608072dc02b96712c9d0e30ceef4eec1816597-medium

Dopłaty do wypoczynku, które spełniają przewidziane w przepisach warunki i są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają w całości zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym. Czy zatem wczasy i kolonie dla dzieci dofinansowane przez pracodawcę należy zwolnić z podatku i ze składek? Poznaj komentarz eksperta w tej sprawie.

Problem: W firmie zatrudniającej 54 osoby został utworzony Fundusz Socjalny. Pracownica złożyła podanie o dofinansowanie kolonii letnich dla dwojga swoich dzieci. Podanie zostało zaakceptowane, a komisja socjalna dofinansowała po 1.600 zł na każde dziecko. Pracownica ma zapłacić tylko po 90,00 zł na każde dziecko ze swojego budżetu. Czy kwota dofinansowania na każde dziecko tj. po 1.600,00 zł jest opodatkowana czy oskładkowana? Ponadto firma sfinansowała z Funduszu Socjalnego wczasy pracownicy, która złożyła podanie o sfinansowanie wczasów i załączyła fakturę za wczasy. Firma nasza wypłaca tzw. „wczasy pod gruszą". Czy w takiej sytuacji, nie wypłaca nie wypłacam już kwoty wczasów pod gruszą (zapis w Regulaminie FS)? Jak postąpić, czy wczasy należy opodatkować i oskładkować?

Wyjaśnienie: Dofinansowanie kolonii dzieci pracownicy podlegają zwolnieniu zarówno z podatku dochodowego jak i składek ubezpieczeniowych. Natomiast tzw. wczasy pod gruszą podlegają w pełni zwolnieniu ze składek ZUS, a organicznemu zwolnieniu z podatku PIT tj. do kwoty 380 zł na rok podatkowy. Jeśli chodzi o przydział świadczeń to należy kierować się zapisami regulaminu funduszu. Jeśli pracownica otrzymała już dofinansowanie do wczasów, a zgodnie z regulaminem, w danym roku można ubiegać się tylko o jeden rodzaj dopłaty z tytułu wypoczynku, to kolejnego jej wniosku o dofinansowanie można już nie rozpatrywać.

ŚWIADCZENIA Z ZFŚS A PODATEK DOCHODOWY
Kolonie dla dzieci

Zwolnione z podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów (...), oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem - dzieci i młodzieży do lat 18 - z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT).

Zatem, aby dopłaty do wypoczynku korzystały z przedmiotowego zwolnienia muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  • wypoczynek ma mieć formę zorganizowaną;
  • organizatorem wypoczynku ma być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie;
  • forma wypoczynku nie może odbiegać swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak kolonie, obozy lub zimowiska;
  • dopłata dotyczyć ma dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Dopłaty do wypoczynku, które spełniają łącznie ww. warunki i są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają w całości zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku można zaliczyć m.in. te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np.: biura turystyczne, biura podróży. Tym samym dopłata z ZFŚS do wypoczynku małoletniego dziecka, które przebywa na koloniach zorganizowanych przez biuro podróży spełnia powyższe warunki i podlega pełnemu zwolnieniu z opodatkowania.

Przez zorganizowany wypoczynek należy bowiem rozumieć wszelkie formy wypoczynku zorganizowanego czyli przygotowanego przez podmiot, który zajmuje się statutowo lub w ramach działalności gospodarczej organizacją wypoczynku. Tym samym do zorganizowanych form wypoczynku nie można zaliczyć takich form, jak: wczasy „pod gruszą”, pobyt u rodziny oraz wypoczynek organizowany „na własną rękę” przez rodziców (pracowników) i związany z tym pobyt dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, czy wynajmowanych pokojach, gospodarstwach agroturystycznych, prywatnych kwaterach.

Wczasy pod gruszą

Zwolniona z podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

W zakresie tego zwolnienia mieści się także dofinansowanie wypoczynku, w tym tzw. wczasów pod gruszą. Jednak zwolnienie jest limitowane do 380 zł na rok, co oznacza, że należy sumować wszystkie wypłacone/przekazane pracownikowi od początku roku świadczenia pochodzące z ZFŚS i jeśli ich łączna wartość nie przekracza powyższej granicy, świadczenia pozostają zwolnione. Natomiast jeśli wartość ta przewyższa 380 zł, nadwyżka ponad limit podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Składki na ZUS od świadczeń z ZFŚS

Podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Warunki tego wyłączenia sprowadzają się tylko do źródła finansowania świadczeń tj. ZFŚS oraz przekazywania ich po zastosowaniu kryteriów socjalnych tj. według indywidualnej sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej. Natomiast inne ograniczenia nie występują tzn. ani co do wysokości świadczenia ani jego formy czy przeznaczenia.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel