Umorzenie pożyczki z ZFŚS

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 21 marca 2012
Pytanie:  Zakład pracy udzielił pracownikowi pożyczki z ZFŚS. Pożyczkobiorca w podpisanej umowie wyznacza dwóch poręczycieli, którzy podpisali zgodę na potrącenia z wynagrodzenia w przypadku nie spłacania rat przez pożyczkobiorcę. We wrześniu 2011 r. zakład pracy rozwiązał umowę z pracownikiem z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a następnie zmienił tryb na porozumienie stron na wniosek pracownika. Zakład pracy wyraził również zgodę na spłatę pożyczki wg dotychczasowych zasad po ustaniu zatrudnienia. Pierwsza rata powinna zostać wpłacona na konto ZFŚS do 10 lutego 2012 r. Do dzisiaj były pracownik jej nie uregulował. Czy jest możliwość wymagalności spłaty od byłego pracownika bez obarczania nią poręczycieli? Wezwanie do zapłaty itp.? Czy można samoistnie umorzyć pożyczkę ze względu na brak spłat?

Przeczytaj odpowiedź eksperta i dowiedz się, czy pracodawca może umorzyć pożyczkę z ZFŚS przyznaną byłemu pracownikowi w czasie zatrudnienia. Sprawdź, czy umorzona pożyczka stanowi dla byłego pracownika przychód z innych źródeł, wspomnianych w art. 20 ust. 1 updof.

Odpowiedź: 

Pracodawca ma prawo umorzyć pożyczkę byłemu pracownikowi, przy czym taka możliwość powinna być wskazana w regulaminie ZFŚS.

Prawo do bezzwrotnej pożyczki z ZFŚS dla pracownika

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS jedną z form prowadzenia działalności socjalnej jest udzielanie zatrudnionym ze środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwrotnych lub bezzwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe.

Szczegółowe zasady i warunki korzystania z firmowej pomocy socjalnej, a także zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny zostać określone przez pracodawcę w regulaminie gospodarowania funduszem. Podstawą obowiązku jego wydawania jest art. 8 ustawy o ZFŚS.

Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS powinien przede wszystkim:

 • określać wysokość odpisu na ZFŚS,
 • wskazywać rodzaje prowadzonej przed dany podmiot działalności socjalnej,
 • określać krąg osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń socjalnych,
 • wprowadzać zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z funduszu oraz ustanawiać tryb rozpatrywania wniosków o ich przyznanie,
 • uściślać, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do dokonania oceny, czy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spełnia kryteria, od których uzależnia się jego przyznanie
 • wskazywać wysokość poszczególnych świadczeń finansowanych ze środków funduszu.
W regulaminie powinny być również sprecyzowane zasady i tryb ubiegania się o pomoc mieszkaniową w postaci pożyczki oraz warunki jej przyznawania, a więc:
 • krąg osób przewidzianych do otrzymania pożyczki,
 • tryb składania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie pożyczki,
 • wysokość i oprocentowanie pożyczki,
 • dopuszczalne formy poręczeń spłaty pożyczki,
 • zasady umarzania udzielonej pożyczki (jej części lub całości),
 • okoliczności wywołujące natychmiastową wymagalność zwrotu lub spłaty udzielonej pożyczki.
Do pożyczek pochodzących ze środków funduszu socjalnego stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kc. W przypadku, gdy pożyczka nie jest spłacana, zakład pracy, jako strona umowy o udzielenie pożyczki i organ administrujący zasobami finansowymi ZFŚS, jest uprawniony do jej windykacji polegającej np. na wystosowaniu do dłużnika wezwań do zapłaty, wystąpieniu z roszczeniem do poręczycieli lub skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Pożyczkodawca (pracodawca) ma również prawo zrzec się swoich roszczeń (w części lub całości), podejmując decyzję o zwolnieniu dłużnika (np. byłego pracownika) z długu. Taka ewentualność powinna być przewidziana postanowieniami regulaminu ZFŚS.

Umorzenie pożyczki a przychód z innych źródeł

Umorzenie pożyczki stanowi dla byłego pracownika przychód z innych źródeł, wspomnianych w art. 20 ust. 1 updof.

Przychód ten podlega opodatkowaniu, jednakże były pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek. Zadaniem pożyczkodawcy w takiej sytuacji jest sporządzenie dla zwolnionej z długu osoby i właściwego urzędu skarbowego informacji PIT-8C w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego. Na jej podstawie były pracownik wykaże w swym rocznym zeznaniu podatkowym, uzyskaną z tytułu umorzonej pożyczki korzyść majątkową.

Tekst opublikowany: 

22 lutego 2012 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel