Nowe możliwości zawieszenia działalności dla pracodawców zatrudniających pracowników

Dodano: 14 marca 2018
1d7d4acfd71a1ef0da66a7884c3edd748c0f6236-small

Pracodawca, który zatrudnia pracowników będzie mógł zawiesić działalność gospodarczą. Obecnie takie prawo mają tylko Ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Dowiedz się więcej na ten temat.

Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw, które mają sprzyjać prowadzeniu działalności gospodarczej, przewiduje zmiany w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej. Warto zwrócić uwagę, że najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców. Ustawa ta określa najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto będzie mógł zawiesić działalność?

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników przebywających na:

  • urlopie macierzyńskim,
  • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopie wychowawczym lub
  • urlopie rodzicielskim

będzie mógł zawiesić działalność gospodarczą.

Warunek jest taki, aby Ci pracownicy nie wykonywali pracy podczas urlopów.

Po zakończeniu urlopu u przedsiębiorcy, który musiał zawiesić działalność pracownikowi – do czasu zakończenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za przestój.

Jakie działania będzie mógł podejmować przedsiębiorca w okresie zawieszenia?

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dozwolone są tylko:

1) wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

2) przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) zbycie własnych środków trwałych i wyposażenia;

4) uczestnictwo w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;

6) osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

U przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności będzie mogła być przeprowadzona kontrola na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Od kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa Prawo przedsiębiorców została uchwalona przez Sejm 6 marca 2018 r. i obecnie czeka tylko na podpis Prezydenta RP.

Przewiduje się, że wejdzie w życie po upływie 30 dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, prawdopodobnie jeszcze w kwietniu.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel