Do końca września trzeba wpłacić drugą ratę na ZFŚS

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 15 września 2016

Firmy, które mają ZFŚS mają obowiązek do końca września rozliczyć się z wpłat na konto tego funduszu. Za podstawę naliczania odpisów przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2010 r., ogłoszone przez prezesa GUS, czyli 2.917,14 zł. Sprawdź na przykładzie, jak wyliczyć odpis.

Terminy wpłat na konto ZFŚS

Ustalony na początku roku odpis podstawowy wraz z dobrowolnie naliczonymi zwiększeniami podlega wpłacie na rachunek zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) w dwóch terminach:

  1. do 31 maja – pierwsza rata odpisu podstawowego, w wysokości 75% całorocznej kwoty,

  2. do 30 września – zwiększenia oraz druga część odpisu podstawowego, w pozostałej wysokości tj. 25%.

Można wpłacić od razu całość

Firmy mogą w jednym terminie, np. na początku roku lub w maju, wpłacić całość środków. Wówczas we wrześniu jest zwolniona z tego obowiązku lub może dokonać rozliczenia korygującego, jeżeli stan zatrudnienia, a tym samym wysokość początkowo obliczonego odpisu, uległ w międzyczasie zmianie.

Coroczny odpis podstawowy, naliczany w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, odkłada się na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach w wysokości stanowiącej 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Podstawa do naliczania odpisów w tym roku bez zmian

W 2016 r., tak jak i poprzednich latach za podstawę naliczania odpisów przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2010 r., ogłoszone przez prezesa GUS, czyli 2.917,14 zł.

Jest to baza, od której oblicza się zarówno wysokość odpisu na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych, jak i wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 50%, oraz na pracowników młodocianych - w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7%.

Od tej kwoty ustalane są także zwiększenia na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej, na każdą zatrudnioną osobę przez pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy, jeżeli całość zwiększenia przeznaczają na te placówki.

Tabela odpisów i zwiększeń na 2016 rok

Rodzaj odpisu

(zwiększenia)

Kwota

odpisu (zwiększenia)

Podstawowy

1.093,93 zł

Zwiększony (praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze)

1.458,57 zł

Na pracowników
młodocianych:
- I rok nauki
- II rok nauki
- III rok nauki145,86 zł
175,03 zł
204,20 zł

Zwiększenie odpisu na każdego pracownika niepełnosprawnego

182,32 zł

Zwiększenie funduszu na emeryta/rencistę

182,32 zł

U pracodawców posiadających Żłobek lub klub dziecięcy - zwiększenie funduszu na każdego pracownika

218,79 zł

Odpis całoroczny szacowany jest według przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych, skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Zatem, ostatecznym terminem rozliczenia się z odpisów jest koniec grudnia danego roku kalendarzowego, chyba że w firmie panuje constans w zatrudnieniu.

Jednak jeśli w okresie między czerwcem a wrześniem, czyli terminami wpłat poszczególnych rat, doszło w firmie do zmian kadrowych (odejście pracownika, zatrudnienie nowego, zmiana wymiaru czasu pracy pracownika), które mają wpływ na wysokość odpisu, to przed wykonaniem drugiego przelewu można ponownie przeliczyć odpis, z uwzględnieniem zmian. Następnie do końca września wpłacić transzę adekwatną do faktycznej liczby zatrudnionych (w okresie od stycznia do września).

PRZYKŁAD

Wyliczamy odpis

Na dzień 1 stycznia 2016 r. pracodawca zatrudniał 24,16 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W tej liczbie mieści się dwóch pracowników pełnoetatowych wykonujących swoje obowiązki w warunkach szczególnych, jedna osoba zatrudniona na ¼ etatu ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zakład też sprawuje pieczę nad 3 byłymi pracownikami, którzy przebywają na emeryturach.

Na osobę niepełnosprawną oraz byłych pracowników dokonywane są dobrowolne zwiększenia. Dział płac przystąpił do obliczania planowanej średniorocznej liczby zatrudnionych w 2016 r., aby naliczyć odpis na ZFŚS. Ze względu na niską rotację pracowników przyjęto metodę średniej chronologicznej.

Wyliczono, że odpisy wynoszą:
22,16 etatów x 1.093,93 zł – 24.241,49 zł – odpis podstawowy, normalne warunki (NW)
2 pełne etaty x 1.458,57 zł = 2.917,14 zł – odpis zwiększony, warunki szczególne (SW)
Razem – 27.158,63 zł.

Zwiększenia:
1 osoba niepełnosprawna x 182,32 zł = 182,32 zł - zwiększenie na osobę niepełnosprawną
3 pracowników – emerytów x 182,32 zł = 546,96 zł - zwiększenia na byłych pracowników
Razem – 729,28 zł.

W terminie 31 maja tego roku firma przekazała kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów podstawowych tzn. na pracowników zatrudnionych w warunkach normalnych i szczególnych – 20.368,97 zł. Natomiast zwiększenia przekaże do końca września.

Jednak w lipcu i sierpniu wystąpiły nieplanowane zdarzenia, które spowodowały, że ustaloną wcześniej kwotę odpisu trzeba skorygować. Jeden z pracowników (¼ etatu, normalne warunki) rozwiązał bowiem stosunek pracy za porozumieniem stron, z dniem 31 lipca, a od 1 września zatrudniono nowego pracownika na ½ etatu (normalne warunki).

W związku z tym należało ponowne przeliczyć średnioroczną liczbę zatrudnionych metodą średniej chronologicznej, jeszcze przed przelaniem II raty.

Firma ustaliła, że stan wynosi:
22,16 etatów x 7 m-cy = 155,12 etatów
21,91 etatów (22,16 – 0,25) x 1 m-c = 21,91 etatów
22,41 etatów (21,91 + 0,5) x 4 m-ce = 89,64 etatów
Razem – 266,67 etatów

Uzyskany wynik dzielimy przez 12:
266,67 etatów : 12 miesięcy = 22,22 etatów NW
12 m-cy x 2 etaty = 24 etaty : 12 = 2 etaty SW

Odpisy:
22,22 etatów x 1.093,93 zł = 24.307,12 zł – odpis podstawowy, normalne warunki
2 pełne etaty x 1.458,57 zł = 2.917,14 zł – odpis zwiększony, warunki szczególne
Razem – 27.224,26 zł.

Z tego 20.368,97 zł zostało już wpłacone w maju. Zatem, we wrześniu 2016 roku będzie do zapłaty różnica w stosunku do nowej kwoty odpisu tj. 6.855,29 zł (27.224,26 zł – 20.368,97 zł).

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel