Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz.U. z 2004 r. nr 3, poz. 18)

Dz.U.04.3.18
rozporządzenie
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej1)
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu
(Dz.U. z dnia 12 stycznia 2004 r.)
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Rozporządzenie określa wzór wniosku o zwrot opłaconych składek, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, oraz tryb dokonywania ich zwrotu.

§ 2.

Wzór wniosku, o którym mowa w § 1, zwanego dalej "wnioskiem", jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów potwierdzających opłacenie składek, w szczególności komplet kopii deklaracji rozliczeniowych i przelewów składek na ubezpieczenia społeczne oraz kopii imiennych raportów miesięcznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) za osoby, których dotyczy wniosek.

§ 4.

Zwrot składek jest dokonywany na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

§ 5.

W przypadku gdy zatrudnienie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę ustanie przed upływem 12 miesięcy od dnia podjęcia zatrudnienia, zwrot opłaconych składek jest dokonywany za okres od ostatniego miesiąca, za który nie dokonano zwrotu składek, do dnia ustania zatrudnienia.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Załącznik 1 Wzór
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel