Zmiany w zasadach wydawania pracownikowi świadectwa pracy od nowego roku

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 14 grudnia 2016

Od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania świadectw pracy. Przewidziano wygodniejszą dla pracodawcy procedurę w tym zakresie. Zmiany wynikają z ustawy z 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Poznaj szczegóły.

Wydanie pracownikowi świadectwa pracy w razie rozwiązania stosunku pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy. Jest to dokument niezbędny pracownikowi przy podejmowaniu kolejnej pracy, przy ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych czy świadczenie przedemerytalne.

Jak jest obecnie?

Obowiązek w zakresie wydawania świadectw pracy wynika z art. 97 Kodeksu pracy.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, przy czym przekazanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą (np. z mienia powierzonego).

Dalej przepisy regulują kiedy wystawić świadectwo, gdy pracownik jest kolejno zatrudniany u tego samego pracodawcy np. najpierw na okres próby, a później na czas określony.

Otóż, jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów.

Świadectwo pracy wydaje się wtedy w dniu upływu tego 2-letniego terminu.

Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

Pracownik może jednak w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej wymienionej umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

Jak będzie od 1 stycznia 2017 r.

W przyszłym stanie prawnym art. 97 i kolejne (§ 1 - 13) kp, zmienią brzmienie.

I tak, od 1 stycznia 2017 r. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca będzie obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Świadectwo pracy ma dotyczyć okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek będzie mógł być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy obejmującego poprzedni okres zatrudnienia albo wszystkie okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W tym przypadku pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Osobno, w art. 97 § 13 kp uregulowano, iż wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Zmiana treści świadectwa pracy

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 ze zm.), które m.in. zawiera wzór świadectwa pracy i instrukcję jak je wypełniać.

Jednak od 1 stycznia 2017 r. ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie, które obecnie jest na etapie projektu skierowanego do konsultacji publicznej.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się nowy wzór świadectwa pracy oraz treść dokumentu.

Zmian jest niewiele, a mają one na celu dostosowanie świadectwa pracy do przepisów, które obowiązują od 2 stycznia 2016 r. dotyczących uprawnień rodzicielskich. Obowiązkiem pracodawcy będzie umieszczenie informacji odnośnie wykorzystanego urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego, a także podstawy prawnej udzielenia tych urlopów.

Projekt rozporządzenia określa również treść pouczenia, które pracodawca musi zamieścić w świadectwie pracy odnośnie prawa pracownika o wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy.

Ponadto, pracodawca będzie zwolniony z obowiązku postawienia swojej pieczęci na wydawanym dokumencie.

  • art. 2 pkt 2 ustawy z 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu),
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania (projekt z 23 listopada 2016 r.).
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel