Poznaj ważny wyrok dotyczący zmiany stawek amortyzacyjnych

Krzysztof Gołąbek

Autor: Krzysztof Gołąbek

Dodano: 16 kwietnia 2019
Wyrok dotyczący zmiany stawek amortyzacyjnych

W wyroku o sygn. akt III SA/Wa 566/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł o możliwości dokonywania zmiany stawek amortyzacyjnych do aktualnie amortyzowanych środków trwałych, także w stosunku do minionych lat podatkowych. Poznaj komentarz eksperta.

Czego dotyczył spór

Sprawa dotyczyła państwowej lotniczej spółki akcyjnej. We wniosku spółka przedstawiła, że posiada liczne składniki majątkowe stanowiące środki trwałe podlegające amortyzacji. Spółka stosowała do amortyzacji tych składników metodę liniową, a same stawki amortyzacji nie przekraczały wartości wskazanych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.

W wyniku tego, że spółka odnosiła w ostatnich latach straty podatkowe, wzięła pod uwagę scenariusz polegający na obniżeniu stawek amortyzacyjnych, także za minione lata podatkowe, tj. za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2016 r. Obniżenie stawek pozwoliłoby zmniejszyć przeszłe straty, ponieważ dzięki niższym stawkom amortyzacji znacząco obniżone byłyby koszty uzyskania przychodów.

Powyższe stanowisko spółka przedstawiła organowi podatkowemu. Według niej bez względu na wysokość stosowanych stawek amortyzacyjnych podczas trwania poszczególnych lat podatkowych, które na chwilę złożenia wniosku nie przedawniły się, będzie ona uprawniona do zastosowania obniżonej stawki amortyzacji podatkowej. Dodatkowo, zdaniem firmy, stawka amortyzacji może zostać obniżona do dowolnej wysokości - nawet bliskiej zeru, względem wszystkich środków trwałych, dla których zastosowano metodę liniową.

Spółka wskazała, że według ustawy o CIT sama treść przepisów nie wskazuje na to, żeby możliwość zmiany stawki dotyczyła wyłącznie przyszłych lat podatkowych. Według spółki zmiany stawki amortyzacji można dokonywać co do wszystkich ostatnich lat podatkowych, a jedyny limit możliwości korzystania ze zmian stanowi okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. We wniosku zawarto także tezę, że na powyższą możliwość wskazuje uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy o CIT w zakresie powoływanych przepisów, tj. art. 16i ust. 5 ustawy o CIT.

Dyrektor KIS odmówił racji spółce i uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe. Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jak orzekł sąd

Sąd postawił odmienną, bardziej korzystną dla podatnika tezę niż dyrektor KIS. Zdaniem sądu ustawodawca zapewnił przedsiębiorcom narzędzie w postaci wstecznego obniżania stawek amortyzacji, by mogli oni swobodnie planować i uwzględnić w strategii budżetowej dokonywane odpisy amortyzacyjne, a tym samym reagować na sytuację w przedsiębiorstwie. Zgodnie z oceną sądu spółka była uprawniona do obniżenia stawek amortyzacyjnych, a jedynym ograniczeniem czasowym był termin przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Komentarz eksperta

Wyrok ten można uznać za precedensowy i bardzo doniosły z perspektywy skutków dla przedsiębiorców stosujących amortyzację środków trwałych. Zaprezentowana teza daje bowiem możliwość elastycznego regulowania poziomu straty (bądź dochodu) za ubiegłe lata podatkowe. Jest to również dogodność, zwłaszcza dla tych podatników, których dochód w ostatnich latach podatkowych był wyjątkowo niski bądź ponieśli oni stratę.

PRZYKŁAD
Podmiot X będący podatnikiem CIT, decydował się na początku roku podatkowego na określoną wysokość odpisów amortyzacyjnych (nie wyższą niż wynikającą z wykazu stawek amortyzacyjnych), biorąc pod uwagę wysoki prognozowany roczny dochód. Pod koniec roku okazało się, że osiągnięty przychód okazał się znacznie niższy niż przewidywany (lub koszty znacząco wyższe), a skutkiem wysokich odpisów amortyzacyjnych koszty jeszcze poszły w górę. Rezultatem była potężna strata podatkowa.  W takiej sytuacji korzystniejsze z perspektywy podatnika byłoby zastosowanie niższych stawek odpisów, które obniżyłoby roczne koszty, a jednocześnie pozwalałoby na dłuższy okres amortyzacji (i powrót do wyższych stawek, gdy sytuacja ekonomiczna spółki się poprawi). Do tej pory nie istniała praktyka „skorygowania” stawek amortyzacji, a uprawnienie podmiotu X do zmiany stawek amortyzacji, choć wprost niewykluczone przepisami, nie było akceptowane przez fiskusa.

Orzeczenie to stanowi dobrą wiadomość dla podmiotów, które osiągają przychody na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla nich bowiem pozytywne jest korzystanie z niskich stawek amortyzacyjnych za okresy objęte zwolnieniem z podatku, a potem zwiększenie stawek (i zwiększenie KUP), gdy okres działalności w strefie dobiegnie końca i trzeba zapłacić podatek.

Wyrok WSA na razie nie jest prawomocny, należy mieć nadzieję, że będzie on stanowić punkt zwrotny w kwestii możliwości elastycznych zmian stawek amortyzacyjnych, także za przeszłe okresy.

Polecamy w Portalu FK:

Krzysztof Gołąbek

Autor: Krzysztof Gołąbek

konsultant podatkowy w Accreo. Ekspert doświadczenie uzyskał w takich firmach doradczych jak: MDDP sp. z o.o. oraz Delloite
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel