6 wskazówek eksperta dotyczących składania deklaracji rocznej z tytułu podatku u źródła

Piotr Rzepka

Autor: Piotr Rzepka

Dodano: 29 stycznia 2020
6 wskazówek eksperta

Podmioty, które w 2019 r. były płatnikami podatku u źródła, czyli były obowiązane do pobrania oraz wpłacenia go, zobowiązane są do 31 stycznia bieżącego roku złożyć deklarację roczną CIT-6R lub CIT-10Z dla podatników będących osobami prawnymi lub PIT-8AR dla podatników będących osobami fizycznymi.

Obowiązek zapłaty podatku u źródła (WHT), czyli zryczałtowanego podatku dochodowego powstaje
w związku z uzyskaniem określonego rodzaju przychodu na terytorium Polski przez nierezydentów. Ryczałtowy charakter podatku polega na tym, że jest on płatny od przychodu, bez odliczenia kosztów jego uzyskania.

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty WHT?

Obowiązek zapłaty podatku u źródła jest związany z następującymi kategoriami przychodów:

a)       z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),  z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)       z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

c)       z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,  uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Powyższe przychody nie są opodatkowane standardowa stawką 19%. Przychody wskazane w pkt. a) i b) opodatkowane są stawką w wysokości 20%, natomiast przychody   wskazane w pkt c), stawką 10%.

WHT może zostać również pobrany od rezydenta podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej, np. w sytuacji wypłaty dywidendy na jego rzecz. W przypadku wypłaty dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, stawka podatku wynosi 19%.

Podatek powinien zostać zapłacony w terminie 20 dni (w przypadku PIT) lub 7 dni (w przypadku CIT) od zakończenia miesiąca w którym podatek został pobrany.

Na co zwrócić uwagę?

 1. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

   Rozliczając podatek u źródła należy mieć na uwadze, czy Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, którego rezydentem jest podatnik. W tym wypadku, umowa może przewidywać obniżoną stawkę podatku lub całkowite zwolnienie. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest przedstawienie certyfikatu rezydencji lub w określonym przypadku, jego kopii. Zwolnienie z obowiązku zapłaty może również wynikać z przepisu szczególnego.
 2. Ograniczenia dotyczące zwolnień z podatku

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, odraczającym wejście w życie przepisów, które znajdują się w ustawach o PIT i CIT od 1 stycznia 2019 r., od 1 lipca mają rozpocząć obowiązywanie ograniczenia w przedmiocie stosowania powyższych zwolnień.
 3. Status prawny podatnika i miejsce składania.

  Przy składaniu deklaracji rocznej, płatnik powinien zwrócić uwagę na status prawny podatnika. W przypadku, gdy podatnikiem jest osoba fizyczna, należy złożyć deklarację PIT-8AR. Gdy podatnikiem jest osoba prawna niemająca siedziby lub zarządu na terytorium RP, należy złożyć CIT-10Z, natomiast, gdy podatnikiem jest osoba prawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP należy złożyć CIT-6R . Nie ma tu znaczenia status prawny płatnika. Przykładowo płatnik będący osoba fizyczną, powinien złożyć deklaracje CIT-10Z lub CIT-6R w przypadku, gdy WHT był uiszczany w związku z osiągnięciem przychodu przez osobę prawną.
  Miejsce składania deklaracji jest uzależnione od statusu prawnego podatnika. W przypadku, składania deklaracji w związku z przychodami uzyskiwanymi przez osobę fizyczną, należy ją złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby płatnika. W przypadku, gdy podatnikiem jest osoba prawna, deklaracja CIT-10Z powinna zostać złożona w urzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy dla zagranicznego podatnika naczelnik urzędu skarbowego.
 4. Deklarację PIT-8AR wysyłasz elektronicznie.
Formularz PIT-8AR może zostać złożony wyłącznie drogą elektroniczną. Formularze CIT-10Z oraz CIT-6AR mogą zostać złożone zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej.

5.       Pamiętaj o terminach

W przypadku podatników będących osobami prawnymi, których rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, CIT-10Z oraz CIT-6R powinny zostać złożone do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym doszło do pobrania podatku u źródła.

6.       Nie tylko deklaracje roczne

Oprócz złożenia rocznej deklaracji PIT-8AR, CIT-6R lub CIT-10Z, na płatnikach ciąży obowiązek złożenia informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników CIT niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli IFT-2/IFT-2R lub Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania czyli IFT-1/IFT-1R.

Obowiązek złożenia obu formularzy jest niezależny od tego, czy doszło do zapłaty podatku. Nawet, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychód danego podatnika jest zwolniony z opodatkowania, płatnik obowiązany jest do złożenia drogą elektroniczną, do końca drugiego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, formularza IFT-1/IFT-1R, natomiast formularza IFT-2/IFT-2R do końca trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Płatnicy w trakcie roku podatkowego mogą zostać również zobowiązani do sporządzenia powyższych informacji na wniosek podatnika.

Ponadto płatnik w przypadku wypłaty dywidendy obowiązany jest przesłać podatnikowi będącemu osoba prawną formularz CIT-7, tj. Informację o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano podatek.


Sprawdź też:

Piotr Rzepka

Autor: Piotr Rzepka

konsultant w Accace Advisory
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel