Upewnij się w jaki sposób kontrolować poziom wskaźników finansowych

Dodano: 23 września 2016
analiza

Bieżące monitorowanie sytuacji finansowej i natychmiastowe reagowanie w przypadku niekorzystnych odchyleń od planu to Twoje zadanie. Czy wiesz jednak na pewno, jak nie przeoczyć istotnych danych, które świadczą o nadchodzącej poprawie bądź pogorszeniu sytuacji finansowej spółki? Z tego cyklu dowiesz się dlaczego warto zbudować własny wskaźnik zadłużenia, jak wykorzystać modele finansowe przy kontroli poziomu wskaźników, jak zapobiegać odchyleniom wskaźników finansowych.

Wskaźniki finansowe są bardzo dobrym narzędziem ułatwiającym Ci kontrolę wyników osiąganych przez firmę. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy będziesz wykorzystywać je umiejętnie. Najistotniejsze nie jest bowiem obliczenie kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu wskaźników, ale poprawna ich interpretacja i wyciągnięcie przez Ciebie właściwych wniosków. Celem tej analizy jest znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • dlaczego nastąpiły odchylenia,
  • czy odchylenia są niebezpieczne dla firmy,
  • czy mają charakter trwały,
  • czy jest to przejściowe i w następnym okresie nastąpi wyrównanie,
  • a może błąd wynika ze złego planowania itp.

Warto więc skorzystać z narzędzi, które poprzez „rozłożenie syntetycznych wyników na czynniki pierwsze" pozwalają znaleźć przyczyny odchyleń danego wskaźnika od planu.

Jednym z takich narzędzi jest schemat Du Ponta, dzięki któremu możesz dokonać pogłębionej analizy wskaźnika rentowności kapitału własnego.

W myśl zasady, że nakłady pracy powinny znaleźć odzwierciedlenie w efektach, nie licz wszystkich wskaźników finansowych, które tylko możesz sobie wymyślić. Nie miałoby to większego sensu, ponieważ straciłbyś wiele cennego czasu, a równie dobre efekty mógłbyś uzyskać, licząc tylko te specjalnie wybrane przez Ciebie.

Twoim podstawowym zadaniem będzie zatem wybranie spośród wskaźników finansowych kilkunastu, które najlepiej charakteryzują Twoją firmę i spełniają „zadania kontrolne".

Na przykład kontrolując płynność, musisz najpierw rozważyć czy większym zagrożeniem dla Twojej firmy są rosnące należności, zapasy zalegające w magazynach, czy może kluczowe jest niedopasowanie terminów wymagalności zobowiązań i cyklu produkcyjnego, a następnie dopiero odpowiednio dobierasz wskaźniki finansowe, które później będziesz liczył i interpretował.

Przydatne są w tym przypadku modele budowane na zasadzie analogicznej do modelu Altmana - czyli najpierw obliczasz średnią ważoną wybranych wskaźników finansowych i potem analizujesz, czy wynik tego modelu przybiera wartość zgodną z oczekiwaniami, czy nie.

Model Altmana oparty jest na 5 wskaźnikach, a zapis modelu wygląda następująco:

Z = 1,2 x x1 + 1,4 x x2 + 3,3 x x3 + 0,6 x x4 + 1,0 x x5

Wartość funkcji Z świadczy o kondycji finansowej danej spółki. Z < 1,81 oznacza duże zagrożenie upadłością, natomiast Z > 2,99 świadczy o tym, że spółka nie jest zagrożona bankructwem.

Zmienne zaś od x1 do x5 odnoszą się do fundamentalnych wskaźników opisujących kondycję finansową firmy:

x1 = Kapitał pracujący : Aktywa
x2 = Zyski zatrzymane (z uwzględnieniem strat) : Aktywa
x3 = Zysk przed zapłatą odsetek i podatków (EBIT) : Aktywa
x4 = Wartość rynkowa kapitału akcyjnego : Zobowiązania ogółem
x5 = Przychody ze sprzedaży : Aktywa

Kolejnym aspektem analizy, poza analizą zagrożeń dla funkcjonowania firmy, jest kontrola wskaźników pod kątem oczekiwań właścicieli i sposobu dokonywania przez nich oceny działalności firmy - kontrola, jak kształtują się wskaźniki, które dla tej grupy są ważne.

W jaki sposób powinieneś kontrolować poziom wskaźników finansowych

Do kontroli wskaźników finansowych możesz z powodzeniem zastosować zasadę: od ogółu do szczegółu.

A zatem zaczynasz od analizy syntetycznych, głównych wskaźników, a dopiero potem, w przypadku kiedy stwierdzasz zjawiska niepokojące, zaczynasz analizować dane dokładniej, w celu wykrycia ich przyczyn.

Podejście „od ogółu do szczegółu" pozwoli Ci już na starcie zaoszczędzić sporo czasu, jednak tylko pod warunkiem, że do analizy „ogólnej" wybierzesz dobry zestaw wskaźników, w przeciwnym przypadku możesz pominąć niepokojące sygnały!

Kontrola wskaźników jest szczególnie istotna przy analizie wykonania planu finansowego lub realizacji strategii Twojej firmy. Przy czym, już na etapie planowania, pamiętaj o zasadzie, żeby zbierać takie informacje do budowy planu, które potem będą w prosty sposób weryfikowalne.

Na przykład do konstruowania planu wystarczy informacja o planowanych przychodach ze sprzedaży, ale w przypadku odchyleń trudno potem stwierdzić, dlaczego sprzedaż była niższa niż planowana.

Dlatego warto mieć dane o planowanej wielkości sprzedaży i prognozowanej cenie, w podziale na poszczególne produkty. W przypadku odchylenia pozwoli Ci to określić, czy sprzedaż była za niska, czy może zbyt optymistycznie zaplanowano ceny, a także jak plan jest „realizowany" i gdzie występują odchylenia.

Pierwszym źródłem informacji dla Ciebie są zwykle sprawozdania finansowe, które stanowią podstawę do obliczania wskaźników finansowych.

Czas poświęcony na obliczanie wskaźników możesz zdecydowanie skrócić, jeśli tylko wykorzystasz do swoich analiz nawet proste reguły dostępne choćby w Excelu. Będzie to możliwe, jeżeli sprawozdania są sporządzane w jednolitym układzie, we wzorcowym arkuszu - wówczas wskaźniki „będą liczyć się same", a Ty otrzymasz wartości dla poszczególnych miesięcy czy lat. A to pozwoli na dokonanie zarówno analizy statycznej, jaki dynamicznej.

Analiza na podstawie sprawozdań może okazać się jednak niewystarczająca i wtedy powinieneś ją uzupełnić o bardziej szczegółowe informacje - bądź z działów merytorycznych, bądź z księgowości - przez analizę zapisów na poszczególnych kontach, przeglądanie dokumentów źródłowych, umów itp.

Przeczytaj także:

Warto zapamiętać:

  • Najistotniejsze nie jest obliczenie kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu wskaźników, ale poprawna ich interpretacja i wyciągnięcie przez Ciebie właściwych wniosków.
  • Twoim podstawowym zadaniem będzie zatem wybranie spośród wskaźników finansowych kilkunastu, które najlepiej charakteryzują Twoją firmę i spełniają „zadania kontrolne".
  • Kontrolując płynność, musisz najpierw rozważyć czy większym zagrożeniem dla Twojej firmy są rosnące należności, zapasy zalegające w magazynach, czy może kluczowe jest niedopasowanie terminów wymagalności zobowiązań i cyklu produkcyjnego, a następnie dopiero odpowiednio dobierasz wskaźniki finansowe, które później będziesz liczył i interpretował. 
  • Kontrola wskaźników jest szczególnie istotna przy analizie wykonania planu finansowego lub realizacji strategii Twojej firmy. Przy czym, już na etapie planowania, pamiętaj o zasadzie, żeby zbierać takie informacje do budowy planu, które potem będą w prosty sposób weryfikowalne.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel